MIINIMUMPALK JA PALGAMAKSUD 2022

Töötasu maksud 

Töötasust kinnipeetavate maksude määr 2022. aastal ei muutu.
Tulumaksu määr 20% on sama kui oli eelmisel aastal. Tulumaksuvaba summa suurus on endiselt astmeline, sõltub töötaja sissetulekust. Kui isiku kuu töötasu on kuni 1200 eurot, siis saab rakendada tulumaksuvabastust 500 eurot. Kui tulu on vahemikus 1201 kuni 2100 eurot, arvutatakse kuu tulumaksuvaba summa järgmise valemi kohaselt: 500 – 500 / 900 × (tulu summa – 1200). Kui tulu on üle 2100 euro, siis tulumaksuvabastust ei ole. Loe ka varasemat uudiskirja siin.

Töötuskindlustuse maksumäärad on tööandjale 0,8% ja töötajale 1,6%, alus: VV määrus.

Pensionikindlustuse maksemäär on endiselt 2%. Muutunud on makse kohustuslikkus – töötajal on võimalik pensionikindlustuse maksed peatada. Seetõttu kontrollib RAPID kolm korda aastas kõigi töötajate pensionikindlustuse kinnipidamise kohustust.

Aastal 2022 on sotsiaalmaksu määr endiselt 33% ja kuu miinimumkohustus 192,72 ( = 584 * 0,33).


Aastal 2022 on tulumaksu määr 20%.

Tulumaksuvaba summa on vahemikus 0 kuni 500 eurot sõltuvalt isiku sissetulekust.
Töötuskindlustuse maksumäärad on tööandjal 0,8% ja töötajal 1,6%.
Pensionikindlustuse maksemäär on 2%.
Sotsiaalmaksu kuu miinimumkohustus 192,72 eurot,
sotsiaalmaksu määr 33%.

  .  

Miinimumpalk

Brutopalga alammäär kerkib 1. jaanuarist 2022 seniselt 584 eurolt 654 eurole kuus. Alus: VV määrus. Miinimumpalga alammäär kehtib alates 01.01.2022 tekkepõhiselt, st alates 1. jaanuarist väljateenitavale töötasule.
RAPID PALK kasutab miinimumpalka järgmistel juhtudel:

  • Lapsepuhkus, 3 või 6 päeva (Puhkust saab kasutada kuni 31.märts 2022)
    Lapsepuhkuse päevatasu arvutatakse miinimumpalga alusel – aasta keskmine tööpäeva tasu, 2022. aastal 30,78eurot/päev (12 * 654 / 255). Loe veel >>
  • Sügava puudega täisealise isiku hooldaja puhkus, 5 päeva.
  • Õppepuhkus miinimumpalgaga, ühekordselt kuni 15 päeva. Loe edasi >>
  • Töötasust kinnipidamine täitemenetluse seadustiku ja maksukorralduse seaduse alusel. Loe edasi >>

Kuupalga alammäär on 654 eurot ja
tunnitasu alammäär 3,86 eurot.
Kuni 31. märts 2022 kehtiva lapsepuhkuse
päevatasu on 30,78 eurot.
.

Sotsiaalpuhkused

2022. aasta 1. aprillist jõustuvad olulised muudatused sotsiaalpuhkustes.

Lapsepuhkus
Õigus kasutada senist lapsepuhkust (3 või 6 tööpäeva) kehtib kuni 31. märts 2022.
Aasta 2022 aprillist saab alla 14-aastase lapse vanem kasutada kuni lapse 14. aastaseks saamiseni 10 tööpäeva lapsepuhkust, iga lapse kohta. St mitte igal aastal nagu varem, vaid kokku 10 tööpäeva lapse kohta perioodil kui laps on vanuses 0 kuni 14. Uuele lapsepuhkusele on õigus mõlemal lapsevanemal. Puhkusetasu maksab lapsevanemale sotsiaalamet, mitte tööandja.

Lapsepuhkus puudega lapse vanemale
Endiselt kuni 1 tööpäev kuus, kuni lapse 18. aastaseks saamiseni.
Alates 2022. aasta aprillist maksab puhkusetasu lapsevanemale sotsiaalamet, mitte enam tööandja.

Emapuhkus
See on uus nimetus Rasedus- ja sünnituspuhkusele.

Vanemapuhkus
See on uus nimetus Lapsehoolduspuhkusele.


Alates aprillist 2022 maksab uue lapsepuhkuse ja puudega lapse vanema lapsepuhkuse puhkusetasu sotsiaalamet, otse ema või isa pangakontole. Tööandja lapsepuhkuse tasu töötajale ei maksa.
  . 

Haigushüvitiste erikord

Haiguhüvitiste erikord, mis kehtis aastal 2021, pikendati 2022. aasta lõpuni.
Erikorra alusel ei hüvitata töötajale esimest haiguspäeva (varem esimest kolme päeva), tööandja tasub järgneva nelja päeva eest (varem viie päeva eest). Haigekassa maksab haigushüvitist alates kuuendast haigestumise päevast.
Kui aastal 2022 töötaja haigestub, siis valige töökäsule arvestusliik “Haigushüvitis /erikord/ 70% haiguslehe alusel“. Programm arvestab töötajale hüvitist 2. kuni 5. päeva eest.

Elatusmiinimum

Statistikaamet avaldab 2022. aasta jaanuaris arvestusliku elatusmiinimumi uue määra, mis on vajalik kohtutäiturile töötasust kinnipidamiste arvutamisel. Praegu on elatusmiinimumi summa 220,48 eurot. Alus: Statistikaameti andmed
Täiendatud 28.01.2022: Uus elatusmiinimum on 233,57 eurot.


Töötasu arvestamisega seotud täienduste paigaldamiseks moodulisse RAPID PALK, toimetage järgnevalt:

  1. Käivitage RAPID ADMIN ja tehke tavapärane versiooni uuendus.
  2. Käivitage RAPID PALK, edasi Seaded, Uus versioon ja tehke tavapärane versiooni uuendus.
  3. Nüüd on 2022-nda aasta miinimumpalk ja teised täiendused Teie tarkvaras RAPID PALK olemas.

Tähelepanu!

2022. aasta esimestel tööpäevadel moodulit PALK käivitades toimub automaatne pensionikindlustuse kontroll – internetist riiklikust pensionikeskusest kontrollitakse kas uuel aastal on muutusi isikute pensionikindlustuses. Muutusi võib olla isikutel, kes on vabatahtlikult maksed peatanud, üle 55-aastastel ja aasta jooksul 18-aastaseks saanud töötajatel. Pensionikindlustuse maksete lõpetamisest saate lugeda varasemas artiklist siin.