Miinimumpalk ja palgamaksud 2016

Töötasust kinnipeetavad maksud 

Tulumaksu määraks jääb 20%, sama kui kehtis aastal 2015.
Tulumaksuvaba miinimumi määraks tuleb 170 eurot kuus (seni 154.-) ehk aastas 2040 eurot, alus: Tulumaksuseadus §23.
Töötuskindlustuse maksumäärad ei muutu: tööandjal 0,8% ja töövõtjal 1,6%, samamoodi kui aastal 2015, alus: VV määrus.
Pensionikindlustuse maksemäär ei muutu: lähtuvalt isikust 2% või 3%, samamoodi kui aastal 2015.
Uus tulumaksuvaba miinimum hakkab kehtima kassapõhiselt alates 01.01.2016 tehtud väljamaksetele, olenemata sellest, millise perioodi eest väljamakse tehakse.

Aastal 2016 on tulumaksuvaba tulu 170 eurot kuus.

Sotsiaalmaksu vähim kuumakse 

Seadusejärgselt ei või olla uue aasta sotsiaalmaksu kuumäär väiksem kui eelneva aasta 1.juulil kehtiv töötasu alammäär. Käesoleva aastal oli töötasu alammäär 390 eurot, sellelt arvestatav maks on 128,70 (seni oli 355,- ja maks 117,15).
Uus sotsiaalmaksu vähim kuumakse kehtib tekkepõhiselt, st alates 1. jaanuarist väljateenitavale töötasule.
Alus: töötasu alammäär VV määrus, sotsiaalmaksu kuumäär Sotsiaalmaksuseadus §21 ja 2016. aasta riigieelarve seaduse §2 lõige 10 .

Aastal 2016 on sotsiaalmaksu miinimumkohustus 128,70 eurot.

Miinimumpalk

Brutopalga alammäär kerkib 1. jaanuarist 2016 seniselt 390 eurolt 430 eurole kuus. Alus: VV määrus nr 139 18.12.2015. Miinimumpalga alammäär kehtib tekkepõhiselt alates 01.01.16, st alates 1. jaanuarist väljateenitavale töötasule.

Tarkvara RAPID PALK kasutab miinimumpalka järgmistel juhtudel:

 • Lapsepuhkuse päevatasu arvutamisel.
  Lapsepuhkuse päevatasu = 430 / ( 255/12) = 20,24. Loe veel >>
 • Õppepuhkus miinimumpalgalt.
  Kuni 15 kalendripäeva üks kord tasemekoolituse aja jooksul koolituse lõpetamiseks.
  Tasu arvestatakse töötasu riiklikult alammääralt. TLS §67 ja Täiskasvanute koolituse seadus §8 lg4. Loe edasi >>
 • Töötasust kinnipidamine täitemenetluse seadustiku ja maksukorralduse seaduse alusel.
  Loe edasi >>
Aastal 2016 on kuupalga alammäär 430 eurot ja
tunnitasu alammäär 2,54 eurot.
Lapsepuhkuse päevatasu 20,24.

Ravikindlustus juhatusele ja VÕS lepinguga isikutele

Alates 01.01.2016 muutub juriidilise isiku juhatuse liikmete ja teiste Võlaõigusseaduse alusel sõlmitud lepingutega töötavate isikute puhul ravikindlustuse kaitse tekkimise ja kehtimise põhimõtted.
Isikul on ravikindlustus juhul kui:

 • Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikme eest tasutakse sotsiaalmaksu vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses.
 • Töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud ühe või mitme VÕS lepingu alusel töö või teenustasusid saav isik (kes ei ole FIE) ja kelle eest lepingu teine pool või pooled maksavad sotsiaalmaksu ühes kuus kokku vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses.

Kui juhatuse liikme või muu VÕS-lepinguga isiku eest on sotsiaalmaksu TSD-l deklareeritud vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses, siis tekib kindlustuskaitse järgmisest päevast. Kindlustuskaitse kehtib kuni järgmise kuu 10. kuupäevani. Kindlustuskaitse peatub, kui järgneva kuu TSD-ga ei deklareerita sotsiaalmaksu vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses. Peatumist ei kohaldata ajavahemikus, millal kindlustatud isikul on õigus saada ajutise töövõimetuse hüvitist.
Töölepinguga töötavate isikute ravikindlustuse kehtivustingimused ei muutunud.
Alus: Ravikindlustuse seadus §5 lg4,5, §8.

Ravikindlustus juhatuse liikmetel ja teistel VÕS-lepinguga isikutel
algab sotsiaalmaksu miinimumkohustuse deklareerimisest TSD-l ning
kehtib kuni järgmise kuu 10. kuupäevani.

Täiendused saate oma RAPIDisse nii:

 1. Käivitage RAPID ADMIN, edasi Uus verisoon ja tehke tavapärane versiooni uuendus.
 2. Käivitage RAPID PALK, edasi Seaded ja Uus verisoon: tehke tavapärane versiooni uuendus.
 3. Uuendustega lisati uued maksemäärad teie arvutisse.

Täiendatud 29.12.2015 (lisatud lingid vastuvõetud seadustele)