PALGAMAKSUD JA MIINIMUMPALK 2023

Töötasust kinnipeetav tulumaks

Tulumaksuvabastuse maksimaalne võimalik summa on uuel aastal 654 eurot (varem 500). Endiselt on tulumaksuvabastus astmeline, sõltuvalt töötaja sissetulekust. Kui isiku kuu töötasu on kuni 1200 eurot, siis saab rakendada tulumaksuvabastust 654 eurot. Kui tulu on vahemikus 1201 kuni 2100 eurot väheneb  tulumaksuvaba summa proportsionaalselt tulu kasvuga. Kui tulu on üle 2100 euro, siis tulumaksuvabastust ei ole.
2023. aastal on uus: tulumaksuvabastus vanaduspensioni eas olevale isikule, summas 704 eurot ja maksuvabastus ei sõltu inimese sissetulekust. See maksuvaba tulu rakendatatakse Sotsiaalameti ja Pensionikeskuse poolt pensioni väljamaksmisel. Kui vanaduspensioni eas oleva isiku pension on väiksem kui 704 eurot või ei saa ta veel pensioni, siis võib isik teha avalduse tööandjale kasutamata maksuvabastuse rakendamiseks. Alus: Tulumaksuseadus §232023.aasta riigieelarve seadus §2 lg11

Tulumaksu määr 20% on sama kui eelmisel aastal.

Tulumaksuvaba summa arvestamiseks peab inimene tööandjale esitama kirjaliku avalduse.


Aastal 2023 on tulumaksuvaba summa vahemikus
0 – 654 eurot, sõltuvalt isiku sissetulekust.
Vanaduspensioni eas oleva isiku maksuvaba summa on 704 eurot ja
ei sõltu inimese sissetulekust.
Tulumaksu määr on 20%, sama mis eelmisel aastal.
  .

Töötuskindlustus

Töötuskindlustuse maksumäärad ei muutunud: tööandjale 0,8% ja töötajale 1,6%, alus: VV määrus. Töötaja töötuskindlustusmakse (1,6%) kinnipidamise kohustus lõpeb töötaja vanaduspensioniikka jõudmise või ennetähtaegse või paindliku vanaduspensioni määramise kuu viimasel kuupäeval. Tööandja jätkab vanaduspensionieas töötajale või töötajale, kellele on määratud ennetähtaegne või paindlik vanaduspension, makstud palgalt töötuskindlustusmakse tasumist tööandjale kehtestatud määras (0,8%).

Pensionikindlustus

Pensionikindlustuse maksemäär on endiselt 2%. Kogumispensioni makse kinnipidamise kohustus võib muutuda kolm korda aastas: 1. jaanuaril, 1. mail ja 1. septembril. Seetõttu kontrollib RAPID automaatselt samadel tähtaegadel kõigi töötajate pensionikindlustuse kinnipidamise kohustust.

Sotsiaalmaks

Aastal 2023 on sotsiaalmaksu kuu miinimumkohustus 215,82 (= 654*0,33) (oli 192,72) ja määr 33%. Alus: 2023. aasta riigieelarve seadus §2 lg7.


Töötuskindlustuse maksumäärad on tööandjal 0,8% ja töötajal 1,6%.
Pensionikindlustuse maksemäär on 2%.

Sotsiaalmaksu kuu miinimumkohustus 215,82 eurot,
sotsiaalmaksu määr 33%.

Miinimumpalk

Brutopalga alammäär kerkib 1. jaanuarist 2023 seniselt 654 eurolt 725 eurole kuus. Alus: VV määrus. Miinimumpalga alammäär kehtib alates 01.01.2023 tekkepõhiselt, st alates 1. jaanuarist väljateenitavale töötasule.
RAPID PALK kasutab miinimumpalka järgmistel juhtudel:

 • Sügava puudega täisealise isiku hooldaja puhkus, 5 päeva.
 • Õppepuhkus miinimumpalgaga, ühekordselt kuni 15 päeva. Loe edasi >>
 • Töötasust kinnipidamine täitemenetluse seadustiku ja maksukorralduse seaduse alusel. Loe edasi >>

Aastal 2023 on kuupalga alammäär 725 eurot ja
tunnitasu alammäär 4,30 eurot.
.

Haigushüvitiste erikord

Täiendatud:
Erikorra alusel jätkatakse haigushüvitise maksmist kuni 30. juunini 2023. Covidi pandeemia ajal kehtestatud erikorra alusel maksab tööandja hüvitist haigestumise 2. – 5. päeva eest, Haigekassa alates 6. päevast. (Enne 2021. aastat maksis tööandja 4.-8. päeva eest, haigekassa alates 9. päevast.)
28.12.22 võttis Riigikogu vastu Ravikindlustuse seaduse antud täienduse.

Elatusmiinimum

Statistikaamet avaldab 2023. aasta jaanuaris arvestusliku elatusmiinimumi uue määra, mis on vajalik kohtutäiturile töötasust kinnipidamiste arvutamisel. Praegu on elatusmiinimumi summa 233,57 eurot.
Täiendatud 02.02.2023: Elatusmiinimum on 303,40 eurot.
Alus: Statistikaameti andmed


Töötasu arvestamisega seotud täienduste paigaldamiseks moodulisse RAPID PALK, toimetage järgnevalt:

 1. Käivitage RAPID ADMIN ja tehke tavapärane versiooni uuendus.
 2. Käivitage RAPID PALK, edasi Seaded, Uus versioon ja tehke tavapärane versiooni uuendus.
 3. Nüüd on 2023-nda aasta miinimumpalk ja maksutäiendused Teie tarkvaras RAPID PALK olemas.
 4. Käivitage RAPID PALK ja edasi nupp “Isikute andmed”.
 5. Avage töötaja kaart ekraanile, valige tööleht “Maksud”.
 6. Kui olete töötajatele lisanud “Tulumaksuvabastus (TMV) vastavalt Tulumaksuseadusele (TMS)”, siis ei ole vaja midagi muuta! Rapid rakendab selle valiku puhul tulumaksu kinnipidamisel maksimaalselt võimalikku kehtivat maksuvabastuse summat, seega alates 01.01.2023 654 eurot.
 7. Kui olete lisanud “Tulumaksuvabastus (TMV) töötaja avalduselt”, siis võiks töötajalt üle küsida kas ta soovib summat muuta ja vajadusel lisada uus avaldus.

Täiendatud:

Eraldi peab tegelema töötajatega, kes on vanaduspensioni ealised või kes saavad aastal 2023 vanaduspensioni ealiseks ja soovivad kasutada tulumaksuvabastust:

 1. Aastal 2023 on vanaduspensioniealised töötajad need, kelle sünniaeg on 30.06.59 või varem. Põhjalikumat infot vanaduspensioni ea saabumise kohta saate lugeda maksuameti veebist siin.
 2. Kui vanaduspensioni eas oleva töötaja pension on väiksem kui 704 eurot või ta ei saa veel pensioni, siis võib ta esitada avalduse tulumaksuvabastuse kasutamiseks tööandja juures:
  Tulumaksuvabastuse kasutamata summa = 704 – pensioni summa
  Töötaja peab arvestama võimaliku pensionitõusuga aprillis 2023 või esitama siis uue avalduse uue tulumaksuvabastusega.
 3. Kui töötaja esitab tulumaksuvabastuse kasutamise avalduse, siis lisa Rapidis töötajale tulumaksuvabastuseks “TMV Vanaduspensioni ealisele isikule” ja soovitud summa. Salvesta.

Tähelepanu!

2023. aasta esimestel tööpäevadel moodulit PALK käivitades toimub automaatne pensionikindlustuse kontroll – internetist riiklikust pensionikeskusest kontrollitakse kas uuel aastal on muutusi isikute pensionikindlustuses. Muutusi võib olla isikutel, kes on vabatahtlikult maksed peatanud, üle 55-aastastel ja aasta jooksul 18-aastaseks saanud töötajatel. Pensionikindlustuse maksete lõpetamisest saate lugeda varasemas artiklist siin.