Töötasu hüvitis Töötukassast 2021

Töötasu hüvitist makstakse töötajale, kelle tööandja tegevus on koroonaviiruse tõkestamiseks kehtestatud piirangute tõttu märkimisväärselt häiritud.
Töötasu hüvitist saab tööandja taotleda Töötukassalt märtsi ja aprilli 2021 eest.

Tööandja saab taotleda töötajatele töötasu hüvitist, kui

  • tööandja käive või tulu on sellel kuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 50% võrreldes
    • perioodi 2019. aasta detsember kuni 2020. aasta veebruar kuu keskmise käibe või tuluga või
    • perioodi 2020. aasta juuli kuni 2020. aasta detsember kuu keskmise käibe või tuluga;
  • tööandjal ei ole töötajatele kokkulepitud mahus tööd anda (Töölepingu seaduse §35) või ta on töötajate töötasu vähendanud (Töölepingu seaduse §37);
  • tööandjale ei ole algatatud sundlõpetamis-, likvideerimis- ega pankrotimenetlust ning taotlemise ajal puuduvad maksuvõlad või need on ajatatud.

Töötasu hüvitist makstakse 2021. aasta märtsi ja aprilli eest töötajatele:

  • kellele ei ole kokkulepitud mahus tööd anda või kelle töötasu on vähendatud ning
  • kelle tööle asumise kuupäev hüvitist taotleva tööandja juures on hiljemalt 1. jaanuar 2021 ja töösuhe kestab.

Töötajale, kes oli terve kalendrikuu, mille eest hüvitist taotletakse, haiguslehel või tasustamata puhkusel, hüvitist ei maksa.

Töötukassa maksab töötajale hüvitist ühes kuus 60% töötaja keskmisest ühe kuu töötasust, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot (bruto).

Tööandja on enne hüvitise taotlemist kohustatud ise maksma töötajale töötasu vähemalt 200 eurot (bruto) kuu eest, mille eest ta töötajale hüvitist küsib. Töötukassa makstav hüvitis ja tööandja makstav töötasu kokku tagavad täistööajaga töötajale vähemalt töötasu alammäära ehk 584 eurot.

Töötasu hüvitise taotlusi saab märtsikuu eest esitada 1. aprillist kuni 30. aprillini 2021 ja aprillikuu eest 1. maist kuni 31. maini 2021 e-töötukassas.

Täpsemalt lugege töötukassa kodulehel siin
Maksuameti kodulehel on info maksudest seoses töötasu hüvitisega 2021. aastal siin


Kuidas lisada 2021. aasta töötasu hüvitis tarkvarasse RAPID PALK ?

2021. aasta töötasu hüvitis sisestage moodulisse RAPID PALK samamoodi kui eelmisel aastal.
Võrreldes eelmise aastaga muutusid hüvitise saamise tingimused ja lisandus sotsiaalmaksu miinimumkohustuse täitmine, teised maksud samad kui aasta varem.
Juhendit saate lugege siit