PALK 2018 jaanuar – märts

Peamoodul PALK täiendused

 • Isikute andmed > topeltklikiga isiku kaart ekraanile > Maksud
  • Isiku tulumaksuvabastuse (TMV) avaldus kehtib tema kõigile lepingutele, sõltumata lepingute arvust ja töötamise liigist.
  • Kui isik on seadistatud Töövõimetuspensioni saajaks, siis kuvatakse seda tunnust punase fondiga.
  • Kui isik on seadistatud TV Töötuskindlustuse erijuhtumiks (ennetähtaegne vanaduspension vm), siis kuvatakse seda tunnust punase fondiga.
  • Ekslikult valesti sisestatud isiku tulumaksuvabastuse (TMV) avaldust saab muuta seni, kui selle alusel pole tehtud väljamakset. St ei ole võimalik muuta avaldust, mille alusel on isikule väljamakstav summa juba arvutatud. Kui isik esitab uue TMV avalduse, siis sisestatakse see uue kuupäevaga (mitte ei muudeta varasemat).
  • TV Töötuskindlustuse maksureale arvutatakse automaatselt lõppkuupäev (pensioniea algus), juhul kui töölepingu lõppkuupäev puudub või TL lõpukuupäevast ei ole möödunud rohkem kui 30 päeva. (Varem lõpetati TV Töötuskindlustuse kontroll ära kohe TL lõpukuupäeval ja kui kasutaja märkis kogemata TV Töötuskindlustuse pensionärile peale, siis tekkisid viimasel kuul vigased maksud).
 • Arvestuskaardid > isiku kaart topeltklikiga ekraanile

  • Maksude tabeli kohal kuvatakse antud palgapäeva kuul rakendatud TMV summat.
  • Juhul kui tööandjal on kohustus maksta antud töötaja sotsiaalmaksu vähemalt miinimummääralt ja kui isikule on sotsiaalmaksu lisaks juurde arvutatud, siis kuvatakse tabelis “Tööandja maksud” rida “sh sotsiaalmaksu juurdearvestus” ja vastav summa.
  • Kui isik on töövõimetuspensioni saaja ja tööandjal on õigus vähendada isiku sotsiaalmaksu, siis kuvatakse tabelis “Tööandja maksud” teksti „sh sotsiaalmaksu vähendus“ ja vastavat summat.
  • Arvestuskaart > nupp “Maksustamine” > täiendatud abitekste, et sotsiaalmaksu juurdearvestus või vähendamine oleks arusaadavam.
  • Saada palgasedel e-kirjaga > Kui kasutaja arvutis on vaikimisi meiliprogrammiks MS Outlook, siis kirjutatakse palgasedel e-kirja kehasse.
  • Topeltklikk väljamakse real > avaneb kassakuu maksude tabel.
 • Palgaaruanded > Aruanded riigile > TSD koostamine > kasutaja valib aruandekuu > aruanne ekraanile
  • uus tööleht ja aruanne “Lisa7/INF1 Dividendid”.
   1. Aruandesse lisatakse automaatselt dividendi saaja nimi, isikukood, väljamakstud dividendide summa ja arvutatakse tulumaks.
   2. Väljamakstud dividendide info otsitakse aruandekuu raha väljamineku dokumentide ja maksekorralduste lausenditest: kui leitakse dividendide konto, siis lisatakse aruandesse Lisa 7 väljamakstud summad ja väljamakse saaja.
   3. Väljamakse saaja kliendikaardil peab olema sisestatud väljale “Reg.nr” isikukood.
   4. Dividendide konto seadistamine: PALK > Seaded > Üldparameetrid > Dividendide konto – seadista siia passiva konto “Dividendivõlad”.
   5. Dividendide tulumaksu määr:  PALK > Seaded > Muutuv häälestus > Dividendi TM % – automaatselt lisatud 20%.
    Dividendide tulumaksu summa arvutatakse aruandesse: TM summa = väljamakse summa * määr / (100-määr).
   6. Kui kasutaja koostab töölehel “TSD” aruandefaili, siis lisatakse automaatselt sinna ka Lisa7 ja INF1 kirjed.
   7. Kui kasutaja koostab töölehel “TSD” maksude maksekorralduse, siis summa sisaldab ka dividendide tulumaksu. Maksekorraldusel salvestatakse dividendide TM kontoks  praegu sama konto, mis Lisa4 TM konto; vajadusel saab maksekorraldusel käsitsi muuta.
  • töölehel “Lisa 4 Erisoodustused” täiendused – ettevõtte sõiduauto erisoodustuse maksude automaatne arvutamine auto võimsuse ja vanuse alusel.
   1. Uus rida “Sõiduauto erisoodustus – põhivara kaartidelt (rea kood 4041)” – sõiduauto põhivara kaartide andmete alusel arvutatakse erisoodustuse summa. Sõiduauto põhivara kaardil peab olema sisestatud tunnus “Arvesta TSD Lisa4-le sõiduauto erisoodustus”, Valmimise kuupäev ja mootori võimsus Tehnilise info esimesele väljale.
   2. Topeltklikk summal “Sõiduauto erisoodustus – põhivara kaartidelt (rea kood 4041)” avab erisoodustuse summa arvutamise aluseks oleva autode tabeli: põhivara nimetus, võimsus, valmimise aeg, erisoodustuse summa ja hind.
   3. Erisoodustuse määra seadistus :  PALK > Seaded > Muutuv häälestus > “Erisood. kw hind (uus)” ja “Erisood. kw hind (üle 5a)” – automaatselt lisatud 1,96 ja 1,47.
   4. Uus rida “Sõiduauto erisoodustus – käsitsi sisestus (rea kood 4042). Siia saab kasutaja soovi korral käsitsi sisestada sõiduki erisoodustuse summa.
   5. Nende kahe uue rea summa liidetakse automaatselt kokku reale “Tööandja sõiduki tasuta või soodushinnaga kasutada andmine töö-, ameti- või teenistusülesannetega või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks (rea kood 4040)” ning arvutatakse vastav tulu- ja sotsiaalmaks. Maksuametile saadetakse aruanne ainult rea 4040 summaga.
   6. Kui kasutaja koostab töölehel “TSD” aruandefaili, siis lisatakse automaatselt sinna ka Lisa 4 andmed.
   7. Kui kasutaja koostab töölehel “TSD” maksude maksekorralduse, siis summa sisaldab ka aruandes Lisa 4 arvutatud tulu- ja sotsiaalmaksu.
   8. Kui on vaja ümber arvutada varasema kuu TSD Lisa 4 aruannet, siis kliki töölehel “Lisa 4 Erisoodustused” päises nuppu “Arvuta uuesti PV kaartidelt”. Vanemate kuude aruande erisoodustuse summasid automaatselt uuesti ei arvutata, vaid kuvatakse vana aruannet nii nagu see koostati.
  • tööleht “TSD” > täiendatud maksude koondtabelit: Lisa4 ja Lisa7 maksud tabelis eraldi tulpades ja kokku.
 • Palgaaruanded 
  • Igakuised, isikikute lõikes > Palgasedelid
   1. Prindi – palgasedelile trükitakse ka rakendatud tulumaksuvabastuse summa.
   2. Saada meiliga – uus kujundus: isiku nime taust värviline, arvestustel mahu tulp, rakendatud tulumaksuvabastuse summa, lisaks lepingujärgne kuupalk ja tunnitasu.
    Kui soovite uue kujundusega palgasedelit, siis lisage see oma RAPIDisse moodulis ADMIN > Kujunda aruannet > Palgasedel > Import failist “palgasedelMahuga.xls” (kuupäev 03.2018) töökaustast Finants või Palk > Salvestage.
   3. Saada meiliga – kui kasutaja saadab palgasedeleid ükshaaval e-kirjaga ja valitud isik ei soovi palgasedelit e-postkasti või puudub meiliaadress, siis kuvatakse kasutajale hoiatus ning palgasedel jääb saatmata.
  • Aruanded riigile > Sõiduauto hüvitis INF14: koostamise aknas ja avatud aruande aknas abitekst “Loe INF14 aruandest” ja selle taga link RAPIDi juhendile.
 • Palgakalkulaator
  • arvestatud tulumaksuvaba summa lisatakse väljatrükile;
  • võimalik sisestada ka negatiivset tulumaksuvaba tulu.
 • Seaded > Püsiandmete import > Isikute andmed Excelist – täiendatud veeruga Tmvaba. Selle alusel täidetakse ära isiku TMV avaldus.

Lisamoodul PÜSIKINNIPIDAMISED täiendused

 • 09. jaanuarist 2018 kehtib Täitemenetluse seadustiku §132 täiendus p (12), mille alusel võib kohtutäitur võlgniku palga alammäärast väiksemast sissetulekust arestida kuni 20%. Sissetulekut ei arestita, kui see jääb alla seadusega kehtestatud toimetulekupiiri.
  Tegime vastava täienduse moodulisse PALK PÜSIKINNIPIDAMISED.

  • Väljamaksete arvestamise protseduur, mis arvutab automaatselt ka kinnipidamisele kuuluva summa, lähtub muuhulgas nüüd ka alampiiri vähenduse % ja toimetulekupiiri määradest.
  • Isikute andmed > Isiku kaart topeltklikiga ekraanile > Kinnipidamised > tabelis uus tulp “Alampiiri vähenduse %”.
  • Kasutaja saab sisestada kohtutäituri teate alusel RAPIDisse antud kinnipidamise juurde alampiiri vähenduse määraks kuni 20%.
  • Automaatselt lisati RAPIDisse toimetulekupiir: Seaded > Muutuv häälestus > Toimetuleku piir; 2018. aastal on see summa 140 eurot. Alus: 2018. aasta riigieelarve seadus §2 lg7 p3
 • Isikute andmed > topeltklikiga isikukaart ekraanile > Kinnipidamised > päises link juhendile “Loe püsikinnipidamistest”.
 • Täiendasime kinnipeetava summa arvutamist osalise koormusega töötajate puhul. Osalise koormusega töölepinguga töötajal või avalikul teenistujal arvutatakse arestimisele mittekuuluv palga alammäär antud aastal kehtiva miinimum tunnitasu, kuu normtundide ja lepingujärgse koormuse alusel.
  Kui osalise koormusega töötajal (tavaline tööleping või tähtajaline tööleping või avalik teenistus), siis arvutatakse talle tunnitasu alusel uus miinimumpalga määr: miinimumpalk * 12 / aasta normtunde * töötaja põhi ja pealepete koormus * antud kuu normtundide arv.
 • Täiendasime kinnipidamise meetodit “Kokkuleppeline kättejääv summa (14)”: selle meetodi puhul arvestatakse nüüd ka samal arvestuskuul tehtud varasemaid teisi kinnipidamisi. Kinnipeetav summa = arvestuskuu arvestused – maksud – arvestuskuu varasemad kinnipidamised – kättejääv summa. Varem ei arvestatud arvestuskuu varasemaid teisi kinnipidamisi.

Lisamoodul PUHKUSED täiendused

 • Kataloogid > Puhkuseliigid 
  • Uus veerg “Riigipühad sees” (vana veeru “Tasuline” asemel) – kas selle puhkuse päevadesse arvestatakse riigipühad sisse või mitte, kas riigipühal puhkus kestab või katkeb.
  • Riigipühad arvestatakse puhkuseperioodi sisse Õppepuhkusel, Lapsehoolduspuhkusel ja Tasustamata puhkusel.
  • Uus veerg „Korralisus,aegumine“ vana veeru “Arvestustüüp” asemel.
  • Veerus „Korralisus,aegumine“ muudetud kirjelduse nimetusi lihtsamaks.
 • Puhkused > Lisa uus > Kui kasutaja valib puhkuseliigi, millel on märgitud tunnus “Riigipühad sees”, siis arvutatakse puhkuse mahu päevade arvu sisse ka riigipühad.
 • Isikute andmed > topeltklikiga isiku kaart ekraanile > tööleht “Puhkused” > Kui kasutaja lisab puhkuse, millel on märgitud tunnus “Riigipühad sees”, siis arvutatakse puhkuse mahu päevade arvu sisse ka riigipühad.
 • Töökäsud > Lisa uus “Püsitasud, puhkused, tükitöö (Alt+I)” > Puhkusetasud > OK > Kui imporditava puhkuse liik on märgitud tunnusega “Riigipühad sees”, siis arvutatakse töökäsule puhkuse mahu päevade arvu sisse ka riigipühad.

Lisamoodul STATISTIKA ARUANDED täiendused

 • Uus aruanne “Palk ja tööjõud”. Statistikaamet asendas vana aruande PALK uuega – “Palk ja tööjõud”.
  • Uus aruanne vajab ühekordselt kasutajapoolset seadistamist: Seaded > Aruannete kirjeldamine > Palk ja tööjõud. Varasema aruande kirjeldusest tõsteti automaatselt üle uude sarnase sisuga read.
  • Aruandesse summeeritakse andmed kõigilt lepingutelt, millel töötamise liik on “Tööleping” (tähtajatu või tähtajaline) või “Avalik teenitus”; välja jäävad need lepingud, kes kuulõpu seisuga on lapsehoolduspuhkusel, sõjaväeteenistuses või on tööleping peatatud muul põhjusel (puudumine=6,9,10).
  • Rida “1 Tasu teeninud töötajate arv” – summeeritakse lepingud, mis on kehtivad kuulõpu seisuga;
  • Rida “2 Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale” – summeeritakse andmed ka neilt lepingutelt, mis on lõppenud enne kuu lõppu.
  • Rida “3 Töötatud tundide arv (tuhandetes tundides)” – summeeritakse andmed ka neilt lepingutelt, mis on lõppenud enne kuu lõppu.
  • Rida “4 Vabade tasustatud ametikohtade arv aruandekuu lõpul” – summeeritakse kokku täiskohad ja osalise tööajaga kohad; osaline koormusega koht = 1 ametikoht; näiteks o.25 koormusega koht=1 ametikoht.
  • Sotsiaalmaks ja töövõtja töötuskindlustusmaks summeeritakse töölepingutelt need maksud, millel tekkekuu=aruandekuu. Arvestatud maksudest lahutatakse maha nende arvestusliikide maksud, mis ei lähe aruandesse st. pole kirjeldatud ühelgi aruande real.
  • Kui aruandes nõutud täisarvuline summa, siis summa ümardatakse.
 • Palk > Seaded > Aruannete kirjeldamine > aruanne topeltklikiga lahti: lisatud uus veerg “Arvestusliigi nimetus” – siis lihtsam aruandele arvestusliike lisada.

Lisamoodul PERSONAL täiendused

 • Sõlmitud töölepingu tühistamine põhjusel, et isik ei tulnud tööle.
  Kui töötajaga on tööleping sõlmitud, aga ta ei ilmu kokkulepitud esimesel päeval tööle, siis on vaja see leping tühistada.

  • Kataloogid > Personaliarvestus > Töötamise lõp.alused > Lisatud uus alus „Töötaja hüppas alt, ei ilmunud tööle lepingus kokkulepitud ajal“.
  • Personaliaruanded > TÖR > Otsi uusi või lõppenud lepinguid > Koosta TÖR kannete fail – ei lisata isikut, kellel märgitud lepingu lõpetamine alusel “Töötaja hüppas alt, ei ilmunud tööle lepingus kokkulepitud ajal“.
 • Nüüd saab arvestada töötaja koolitusel viibimise eest töötasu ka tundides. Tööandja saadab töötaja koolitusele (koolitus ei ole õppepuhkus). Varem arvestati koolituse ajakulu ainult tööpäevades.
  • Kataloogid > Koolituse vormid
   1. Lisatud uus lahter “Arvestusliik-tund” – seadistatakse arvestusliik, mille alusel tuleb töötajale tasu maksta koolitusel viibitud tundide eest.
   2. Tundide lahtri juurde häälestatud arvestusliik peab olema tasuliik (ei tohi olla puudumine). Sisuliselt täidab töötaja tööülesannet: “Mine koolitusele ja õpi!” ja saab selle aja eest spetsiaalset tunnitasu.
   3. Päises on lahtrid selgitava teksti seadistamiseks – millist teksti näidatakse koolituse sisestamise aknas selle lahtri ees.
   4. Selgitavate tekstiväljade pikkust suurendati 30 märgini.
  • Peamenüüst nupp “Koolitused” > Lisa uus või avan topeltklikiga olemasoleva koolituse ekraanile
   1. Paigutati ümber päevade ja tundide sisestamise lahtreid, et pikemad lahtrinimetused ära mahuks.
   2. Kui sisestatakse tunnid, siis päevi sisestada ei saa ja vastupidi; kui mõnel väljal päevad sisestatud, siis tunde sisestada ei saa.
  • Töökäsud > Lisa uus “Püsitasud, puhkused, tükitöö (Alt+I)” > Koolitused > OK > Kui imporditavale koolitusele on sisestatud tunnid ja vastavale koolitusvormile on seadistatud tundide arvestusliik, siis lisatakse töökäsule mahu lahtrisse koolitusel viibitud tunnid.