PALK 2015 jaanuar – märts täiendused

Maksudeklaratsiooni TSD uus vorm on RAPIDis valmis!

 • Palgaaruanded > Aruanded riigile > TSD koostamine:
  • TSD aruanne koostatakse lisadega 1a “Väljamaksed ja kinnipeetud ning arvutatud maksud”, 1b “Tagastatud või tasaarvestatud väljamaksed ning maksud”, 2 “Mitteresidentide väljamaksed ja maksud” ja 4 “Erisoodustused”.
  • Kui aruanne koostatakse 2015. aasta jaanuari või hilisema kuu kohta, siis aruandel uus sisu ja vorm. (Varasemate kuude kohta koostatakse TSD vanas vormis.)
  • TSD-d saab koostada ainult suletud arvestuskuude väljamaksete kohta, sõltumata sellest kas palgapäev on arvestuskuul või järgneval kuul. Põhjuseks see, et arvestuskuu sulgemisel toimub nüüd tekkepõhine sotsiaalmaksu miinimumi kohustuse täitmise kontroll (alus: RM määrus nr 17 “Sotsiaalmaksu arvestamise ning sotsiaalmaksu andmete Sotsiaalkindlustusametile ja Eesti Haigekassale väljastamise kord”). Enne arvestuskuu sulgemist pole võimalik sotsiaalmaksu miinimumkohustust tekkepõhiselt kontrollida.
   Näiteks kui raamatupidaja hakkab 10. märtsil koostama veebruari TSD-aruannet, siis enne peab ta sulgema arvestuskuu jaanuar 2015, sest see palgapäev oli 10. veebruaril. Arvestuskuu jaanuar 2015 sulgemisel kontrollitakse sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse täitmist tekkepõhiselt jaanuaris 2015 ja vajadusel lisatakse juurdemakse kassapõhiselt veebruari 2015. See lisamakse deklareeritakse veebruar 2015 TSD-l koos ülejäänud väljamaksete ja maksudega.
  • TSD aruande avalehel RAPIDis on koond: väljamaksusummad väljamaksuliikide lõikes ja maksude summad maksuliikide lõikes.
  • Uuele TSD-le lisatakse ka osalise tööajaga töötavate isikute töökoormus, kahe komakoha täpsusega. (Isikute andmed > isikukaart ekraanile > Leping > Koormus.)
  • Väljamakse negatiivse summa juurde lisatakse info varasema kassakuu ja tagasiarvestuse põhjuse kohta (lisa 1b).
  • Aruannet saab välja trükkida, eksportida excelisse ja e-kirjaga saata.
  • TSD-st saab koostada xml-faili maksuameti poolt etteantud formaadis; faili nimetus AAAA_KK__TSD_regnr.xml .
  • Lisaks on võimalus koostada ühe hiireklikiga palgamaksude tasumiseks maksekorraldus moodulisse RAPID FINANTS.
 • Töökäsud > töökäsu sisestamise vorm:
  • täiendatud töökäsu päist tagasiarvestuse põhjuse ja esialgse väljamakse kuuga.
   Väljad peab täitma juhul, kui töökäsule on lisatud miinussumma, sest tagasiarvestuse põhjuse ja väljamakse kuu peab deklareerima uuel TSD lisal 1b.
   Kui töökäsul on miinussummaga ridu, siis väljamaksete arvutamise ajal tehakse nendele ridadele maksuarvestus päises näidatud kuu alusel.
  • kui töökäsul on miinussummaga rida ja päises kassakuu või põhjus täitmata, siis töökäsku salvestada ei saa.
  • kui sisestada töökäsu reale arvestusliik, mille hinna asukoht on ‘6 kuu kalendripäeva tasu’ või ‘6 kuu keskmine tööpäeva tasu’ ja tegemist pole puudumisega (näiteks koondamishüvitis), siis peale arvestusliigi valikut avaneb hinna arvutamise abiaken.

Oluliselt täiendatud väljamakstavate summade ja maksude arvutamist:

* Kinnipeetud ja juurdearvutatud maksusummad arvutatakse väljamakseliikide kaupa.
* T
agasiarvestatavale summale tehakse nüüd maksuarvestus lähtuvalt varasemast väljamakse kuust. (Varem toimus käesoleva väljamakse kuu järgi.)

 • Väljamaksed > väljamakse vorm ekraanil > Väljamakstvate summade arvutamine:
  • Ühes väljamakses võivad nüüd olla koos arvestused ja tagasiarvestused, st miinussummad.
  • Väljamakstavad summad ja maksud arvutatakse väljamakseliikide kaupa.
  • Kui mõnel isikul väljamakstav summa tuleb negatiivne, aga sellel isikul pole miinusarvestusi, siis väljamakse arvutamine jääb lõpetamata ja vastav teade kasutajale ekraanile.
  • Miinussummaga töökäsul on päisesse kasutaja lisanud algse väljamaksukuu– neile ridadele tehakse eraldi maksuarvestus päises näidatud varasema kuu alusel, kusjuures arvestatakse ümber ka tulumaksuvaba osa ja töövõimetuspensionäri sotsiaalmaksu soodustus. (Sotsiaalmaksu miinimumkohustust ei kontrollita varasema kuu kohta.)
  • Kui töökäsule lisatud tagasiarvestuse väljamaksekuus puudub vastava arvestusliigiga arvestus, siis antakse ekraanile hoiatus, aga kasutaja saab kinnitamisel jätkata arvutusprotseduuri (sellisel juhul ei arvestata tulumaksuvabastusega ja töövõimetuspensionäri sotsiaalmaksu mahaarvestusi, tulumaksuvaba=0 ja SM_maha=0. (Sotsiaalmaksu miinimumkohustusega ei arvestata siin mingil juhul.))
  • Väljamakseliigi negatiivse summa juurde lisatakse info varasema väljamakse kuust ja tagasiarvestuse põhjusest töökäsult.
  • Arvutusprotseduuri lõpus, kui on määratud panka väljamaks, aga väljamaksu summa tuleb negatiivne, salvestatakse väljamaks kassa väljamaksuks.
  • Arvutusprotseduuri lõpuks antakse negatiivsete väljamaksusummadega isikute nimed ekraanile.


Sotsiaalmaksu miinimumi kohustuse täitmise kontroll toimub nüüd kuu sulgemise protseduuri alguses.
(Palgaprogrammi eelmistes versioonides toimus TSD koostamisel.)

 • Kanded päevaraamatusse > Koosta arvestuskuu dokumendid ja sulge kuu:
  • Sotsiaalmaksu minimaalne kohustuslik summa arvutatakse tekkepõhiselt arvestuskuu arvestuste ja töötatud/puudutud päevade alusel. Alus: RM määrus nr 17 “Sotsiaalmaksu arvestamise ning sotsiaalmaksu andmete Sotsiaalkindlustusametile ja Eesti Haigekassale väljastamise kord”.
  • Kui tekib vajadus töötajale juurde arvestada sotsiaalmaksu, siis lisatakse juurdearvestatud summa maksude tabelisse käesolevasse arvestuskuusse ja palgapäevale vastava kassakuuga. (Seaded > Üldparameetrid > Palgapäeva kuupäev). Juurdearvestatud sotsmaks lisatakse sellisele reale maksude tabelis, kus väljamaksuliigi tunnus SM_MIN=1.
  • Peale sotsiaalmaksu miinimumkohustuse kontrolli jätkub tavapärane arvestuskuu lõpetamise protseduur: koostatakse raamatupidamisdokument peamoodulisse FINANTS ja lukustatakse palga dokumendid.
 • Palgaaruanded >
  • Maatriksandmik- aruandesse lisatakse ka need töötajad, kelle pole antud kuus ühtki summat arvestatud, aga on arvestatud sotsmaksu miinimumi.
  • Ühe isiku aruanded > Aasta isikukaart-isiku nimi suuremalt ja rasvaselt. Isikukaart kuude lõikes- puudumiste järel kuupäevade vahemik.
  • Igakuised isikute lõikes > Arvestatud maksud:
   päises kiirvalik ’12 kuud’ – st jooksev kuu ja eelnevad 11 kuud;
   kassakuu valikus võimalik valida ka arvestuskuust järgnevat kuud (tulevikku);
   lisatud uued veerud ‘Töövõimetuspensionäri sotsiaalmaksu soodustus (TVP SM)’  ja ‘Sotsiaalmaksu miinimum (SMM) lisamine’ ning ‘Tagasiarvestuse kassakuu VM_kuu’;
   Otsingusse lisatud VM liik, ‘TVP SM soodustuse’ ja ‘SMM lisamine’ linnukesed;
   täiendatud otsingut isiku tabeli numbri järgi.
 • Arvestuskaardid > isiku arvestuskaart ekraanile >
  • päises uus nupp ‘Isiku andmed’ – avaneb tavapärane isikuandmete vorm.
  • arvestuste tabelil kõige lõpus uus veerg TSD liik- väljamakseliigi kood.
 • Isikute andmed >
  • isiku kaart ekraanile > Maksud > Kontrolli isiku pensionikindlustust internetist www.pensionikeskus.ee – muutus  internetiaadress.
  • isiku kaart ekraanile > Töötamise liik ‘Hüvitise saaja’ ümber nimetatud ‘Rendi või hüvitise saaja’.
  • Prindi > aruannet täiendatud: Töösuhte vorm= töötamise liikide tabelist seaduse tähis.
  • Kui päises kiirotsingus valida ‘Kõik lepingud’- siis kuvatakse ekraanile nimekirja ka rendi või hüvitise saajad ning vabatahtlikud.
   Kui valida muu variant, siis jäävad hüvitise saajad ja vabatahtlikud nimekirjast välja.
  • Maksud > töökoha aadressi kood nüüd kuni 4 sümbolit ja saab sisestada ka Eesti kodakondsusega isikul. Vajalik statistika aruande “Töötasu struktuur” koostamiseks.
   (TÖR-i kirjutatakse aadressi kood ainult siis, kui pole Eesti kodakondsus.)
 • Arvestusliigid >
  • topeltklikk arvestusliigil > lisatud uue TSD väljamaksuliik;
   väljamaksuliigi pikem selgitus kuvatakse ka arvestusliigi kaardile.
  • Prindi: vana TSD tululiik asendatud uue TSD väljamaksuliigiga.
 • Seaded > Muutuv häälestus > Keskmine palk: 2014 04 = 1039.- .

Lisamoodul PUHKUSED täiendused

 • Isikute andmed > isikukaart ekraanile > Puhkused > Inventuur > kasutaja märgib linnukese “Kasutamata puhkusepäevade arvutamine töölepingu lõppemisel (päevad ühe komakohaga)”: kui saadaolevate puhkusepäevade arv jäi alla 0,5 , siis Rapib kuvas päevade arvuks 0 – viga parandatud.
 • Puhkused >lisa uus puhkus > puhkuse vormile valitavate isikute nimekirjas ei kuvata rendi või hüvitise saajaid ega vabatahtlikke.

Lisamoodul STATISTIKA ARUANDED täiendused

 • Aruanne “Töötasu struktuur” on täiendatud: lisatud töökoha aadressi kood isiku andmete maksude lehelt.
 • Statistikaaruanne ‘Palk’  aruande häälestuses rida 23 ‘Töövõtulepinguga töötaja töötasu’ – sellele reale summeeritakse ainult häälestuses määratud arvestusliikide tasu.
 • Tervishoiutöötajad- täiendatud: lisatud THTR kood, normtunnid ja puudutud tunnid. Lõpus osakond, eriala nimetus, amet ja tööleppe tüüp.

Lisamoodul PERSONAL täiendused

 • Personaliaruanded > TÖR > faili koostamine. Alguse kuupäevaks alati ‘Tööle asumise kuupäev’ sõltumata lepingu tüübist.
 • Koolitused- lisatud käibemaksuta summa kokkuvõte.