PALK 2015 aprill – juuni täiendused

Peamoodul PALK täiendused

 • Ülesütlemise (koondamise) hüvitise kiirem ja lihtsam arvestamine.
  Töölepingu ülesütlemisel koondamise tõttu maksab tööandja töötajale hüvitist töötaja ühe kuu keskmise töötasu ulatuses (TLS §100 lg1), kusjuures ühe kuu keskmine töötasu = 6 kuu keskmine tööpäeva tasu * 6 kuu keskmine kalendaarne normtööpäevade arv.
  Töökäsk > Lisa uus > Kui sisestada töökäsu reale arvestusliik Ülesütlemise hüvitis, siis kantakse automaatselt kuue kuu keskmine normpäevade arv töökäsule mahu lahtrisse.
  Arvestusliigi Ülesütlemise hüvitis tunneb programm ära kui arvestusliigi hinna asukoht on “6 kuu keskm.tööpäeva tasu (7)” ja see pole puudumine. (Varem arvutas tarkvara automaatselt ainult 6 kuu keskmise tööpäeva tasu.)
 • Isikute andmed > isiku kaart ekraanile > tööleht Leping >
  • Kui töötamise liik ei ole tööleping ega avalik teenistus, siis kasutaja ei saa ise märkida töölehel Maksud sotsmaksu miinimumi kohustuse linnukest. Töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu puhul arvestatakse sotsiaalmaks tegelikult väljamakstud tasult. Sotsmaksu miinimumi tasumine tööandja poolt pole võimalik. Sotsiaalmaksu kuumääralt tasumise kohustus kehtib tööandjal ainult töölepingulise töötaja puhul.
   Seejuures peab teadma, et juhatuse liikmel või töövõtulepingu alusel teenust osutaval isikul ei teki õigust ravikindlustuskaitsele juhul, kui nende tasudelt makstav sotsiaalmaks on sotsiaalmaksu kuumäärast väiksem (Ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 2 punktid 4 ja 5).
  • Töötamise liikide valikusse on lisatud selgituse veerg, nii on lihtsam õige valik teha.
 • Isikute andmed > lapsehoolduspuhkusel ja sõjaväeteenistuses olijatel on nüüd nimi nimekirjas halli kirjaga. (Tarkvara tunneb lapsehoolduspuhkusel või ajateenistuses oleva isiku ära arvestuste tabeli kirjete põhjal.)
 • Väljamaksed > Väljamakstavate summade arvutamine > Töövõimetuspensionäri sotsiaalmaksu soodustuse arvutamine toimub nüüd arvestuskuu määraga, tekkekuu järgi. Varem arvutati kassakuu määraga. Vajalik täpsustus just aastavahetusel, kui muutub sotsiaalmaksu miinimumkohustus.
 • Kanded päevaraamatusse >  Koosta arvestuskuu dokumendid ja sulge kuu > Enne dokumentide koostamist tehakse sotsiaalmaksu (SM) miinimumkohustuse täitmise kontroll:
  • Juurde arvutatud sotsmaksu alust saab kasutaja ise muuta.
   Vajalik võimalus kui isikul mitu töökohta ja kõigis on töötasu alla miinimumpalga, siis lubatud käsitsi korrigeerida.
  • SM aluse määr võetakse arvestuskuu järgi, SM ise arvutatakse kassakuu määraga. Varem võeti aluse määr samuti kassakuu järgi, kuigi rakendati arvestuskuu tasudele.
 • Palgaaruanded >
  • TSD-koostamine > aruanne ekraanile:
   • Lisa 1a trüki algul ka väljamaksed ja maksud kokku summad.
   • Aruandefaili koostamise nupu all linnuke ‘Kustuta eelmise kuu fail’ – kui kasutaja märgib selle linnukese, siis peale uue faili koostamist kustutatakse samast kaustast eelmise kuu TSD fail.
  • Igakuised koondid > uus aruanne ‘Maksude koond‘: maksud kokku arvestuskuu ja kassakuu järgi.
  • Igakuised, isikute lõikes > maatriksandmik: uus veerg, milles kuvatakse mitmesugused hüvitised – selliste arvestusliikide tasud, millel puudub TSD-väljamaksuliik. Välja trükitakse ainult ristipidi paberil vormile.
  • Kõik aruanded, kus saab valida allkirjastajaid > allkirjastajate valikus ainult vastutavad isikud klientide tabelist, nime järel ametinimetus, vormi all abitekst.
  • Igakuised, isikute lõikes > Arvestatud maksud: lisatud veerg VM kuu – tagasiarvestuse kassakuu, negatiivse makse aluskuu.
 • Seaded > Muutuv häälestus > Lisatud Keskmine palk 2015. aasta I kvartalis 1010 eurot.

Lisamoodul PERSONAL täiendused

 • Töölepingu lõpetamise dokument koostatakse pdf-failina, mida saavad mõlemad pooled lihtsalt digiallkirjastada.
  Isikute andmed > isikukaart ekraanile > tööleht Leping > Töölepingu lõpetamine >
  kasutaja täidab lõpetamise kuupäeva, kommentaari ja valib aluse ning klikib nuppu Prindi >

  • Allkirjastajate valikus klientide tabeli vastutavad isikud koos ametiga.
  • Lõpetamise dokument koostatakse pdf-vormis, salvestatakse aruannete salvestamise rajale ja avatakse fail.
   (Kui admin-i häälestuses puudub aruannete rada (või see vale) , siis avatakse print preview.)
  • Lõpetamise dokumendi ja töölt lahkumise lehe trükk nüüd eraldi nuppude all.
 • Nüüd on võimalus täita RAPIDis koostatud tööaja tabelit Exceli-failis.
  Personaliaruanded > Tööaja arvestuse tabelid- planeeritud puhkustega tabel ja täidetud tabel: saab salvestada Excelisse (vorm ilma kujunduseta).