Maksuameti INF aruannete tähtaeg on 1. veebruar

Raamatupidamistarkvaras RAPID saab koostada maksuametile järgmisi INF aruandeid:
INF 14 – Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise deklaratsioon,
INF 4 – Saadud kingituste ja annetuste deklaratsioon,
INF 3 – Füüsiliste isikute tasutud koolituskulude deklaratsioon.

Maksuameti juhenditega INF aruannete kohta saate tutvuda siin.

INF 14, INF 4 ja INF 3 aruannete maksuametile esitamise tähtaeg on 1. veebruar.

INF 14 Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise deklaratsioon

Aasta jooksul tööandja poolt väljamakstud isikliku sõiduauto hüvitised tuleb deklareerida maksuametile vormil INF 14. Isikliku sõiduauto hüvitiste summad paiknevad aruande I osas. II osas deklareeritakse töötaja eest tasutud tasemekoolituse kulud, mida ei käsitata erisoodustusena (TMS §48 lg4 p10). Tarkvara RAPID PALK koostab aruande I osa „Sõiduauto hüvitised“. Kui teie ettevõttes on töötaja eest tasutud deklareerimisele kuuluvaid koolituskulusid, siis need saate sisestada otse e-maksuametisse.

Tarkvaras RAPID PALK leiate INF14 aruande: Palgaaruanded > Aruanded riigile > Sõiduauto hüvitis INF14. Juhendi INF14 koostamise kohta leiate spikrist: käivitage RAPID PALK, vajutage klaviatuuril nuppu F1, valige Sisukord. Avage peatükk RAPID, edasi Juhendid veebis ja grupis Peamoodul PALK leiate juhendi „Isikliku sõiduauto hüvitise deklaratsioon INF14“.

INF 4 Saadud kingituste ja annetuste deklaratsioon

Deklaratsioonil näitab tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kantud mittetulundusühing ja sihtasutus kalendriaastal füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt saadud kingitused ja annetused.

Tarkvaras RAPID FINANTS leiate INF4 aruande: Finantsaruanded > INF4 Annetused. Sisestage raamatupidamiskonto, millele aruandeaastal laekusid annetatud summad. Aruanne koostatakse raha sissetuleku dokumentide alusel, nii panka ülekandega, kui ka kassasse sularahas laekunud summad. Programm summeerib aruandesse kõigi raha sissetuleku dokumentide summad, millele on sisestatud raha dokumendil töölehel “Konteering” raamatupidamiskontoks aruandekonto. Annetaja nimi ja registri- või isikukood saadakse raha dokumendi kliendi kaardilt. Kui kliendi kaardil puudub registri- või isikukood, siis võetakse isiku nimi raha dokumendi töölehelt “Lisad”.
Aruande csv-faili ei salvestata ridu, kus puudub nimi või kood.

INF 3 Füüsiliste isikute tasutud koolituskulude deklaratsioon

Deklaratsioonil näidatakse kalendriaastal füüsiliste isikute poolt õppeasutuses õppimise eest tasutud koolituskulud. Deklaratsiooni esitab:
1) riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse haridusasutus;
2) avalik-õiguslik ülikool;
3) erakool, millel on asjaomase õppekava kohta tegevusluba, registreering Eesti Hariduse Infosüsteemis või õigus kõrgharidustaseme õpet läbi viia;
4) täienduskoolitusasutus,  milleks  võib  olla  eraõiguslik  juriidiline  isik,  avalik-õiguslik  juriidiline  isik,  riigi-  ja  kohaliku  omavalitsuse  asutus  või  füüsiline isik,  kui  tal  on  täienduskoolituse  läbiviimiseks  Haridus-  ja  Teadusministeeriumi  väljastatud  tegevusluba  või  kui  ta  on  esitanud  majandustegevusteate täienduskoolituse läbiviimiseks;
5)  kuni 2016. aasta 30. juunini täienduskoolitusasutus, milleks võib olla avalik-õiguslik juriidiline isik või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutus, mis tegutses täienduskoolitus-asutusena ka enne 2015. aasta 1. juulit, või eraõiguslik juriidiline isik või füüsiline isik, kui tal on täienduskoolituse läbiviimiseks enne 2015. aasta 1. juulit Haridus- ja Teadusministeeriumi väljastatud koolitus- või tegevusluba.

Tarkvaras RAPID FINANTS leiate INF3 aruande: Finantsaruanded > INF3 Koolituskulud. Aruande koostamise kohta leiate abi spikrist: käivitage RAPID FINANTS, vajutage klaviatuuril nuppu F1, valige Sisukord. Avage peatükk Igapäevane töö, edasi Finantsaruanded ja INF3 Koolituskulud.