RP PALK jaanuar – märts 2008

 RP PALK uuendused

  • Palgaaruanded → Palgalipikud – võimalik saata töötajatele palgasedeleid e-postiga.
   • Esmalt tuleb kujundada palgasedel: RP Admin →  Kujunda aruannet – Lisa uus aruanne (html); näidissedel failis palgasedel.xls RP Finantsi uuenduste pakis, selle saab importida kujundatud aruandeks ja vajadusel täiendada.
   • Isikute andmed – isikukaart ekraanile – tööleht ‘Isiklikud andmed’ – meiliga saab saata palgasedeli isikutele, kellel isikukaardil täidetud e-posti aadress ja valitud ‘Palgalipik e-postiga’.
   • Et automaatselt palgasedeleid saata:
    MS Outlook korral peab olema installeeritud ClickYes.
    Outlook Express korral tuleb maha võtta omadus ‘Warn me when other applications try to send mail as me’ (Tools->Options->Security).
    Thunderbirdi korral ei lähe palgalipik kirja sisuks, vaid manuseks.
  • Väljamaksed – Kuu jooksul väljamakstud avansside kinnipidamine toimub automaatselt palgapäeva väljamakse maksuarvestuse algul, peale püsikinnipidamisi. Tehakse avansside tagasiarvestuse töökäsk lahendusega seotud isikutele. Kui lahenduse arvestuste summa < tagasiarvestamata avansi summa, siis võetakse arvestuste summa.
 • Palgaaruanded → uus aruanne TAOTLUS ERIJUHTUDE SOTSIAALMAKSU MAKSMISEKS. Aruandesse tulevad isikud, kellel isiku andmetes linnuke ‘Töövõimetuspensioni saav isik’.
 • Isikute andmed – isikukaart ekraanile – Tööleht ‘Maksud’ – Uus linnuke ‘Töövõimetuspensioni saav isik (sotsiaalmaksu maksmise erijuhtum)’
  sellisel isikul arvutatakse sotsiaalmaksu = Tavapärane sots.maksu summa – (sots.maksu kehtiv MV/SM * SM%); kui <0, siis sotsmaks 0.
 • Sotsmaksu maksmise erijuhtum – sots.maksu arvestamisel arvestatakse ka töölepingu alguse ja lõpu kuupäevadega. Kui töölepigu algus või lõpp langeb valitud kassakuusse, siis vähendatakse erisotsmaksu proportsionaalselt.
 • Puhkusetasu arvestamine kuupalga säilitamisega.
  • Arvestuste liigid – Lisa uus –
   Nimetus = Puhkusetasu kuupalga säilitamisega,
   Puudumisliik = puhkus (1), ja
   Hinna asukoht = Püsitasu/ Kuupalk
   Algoritm = Tasu normpäevade alusel
  • Töökäsud – Töökäsule sisestamisel mahu lahter täidetakse programmi poolt alles siis, kui operaator on sisestanud perioodi lõpu kuupäeva. Mahu lahtrisse arvutatakse puhkuseperioodi jäävate tööpäevade arv.
  • Töökäsud – Arvestused püsiandmetelt – programm paneb töökäsule mahuks tööpäevad.
 • Isikute andmed – isikukaart ekraanile – Tööleht ‘Tööleping’ – Töölepingut ei saa lõpetada, kui mõnel järgneva kuu töökäsul arvestatud isikule tasusid.
 • Isikute andmed – isikukaart ekraanile – Tööleht ‘Töölepped’ – Töölepet ei saa lõpetada, kui mõnel töökäsul juba sisestatud selle leppe järgmise kuu tasusid (varem ainult hoiatas).
 • Seaded  Üldparameetrid – akna tiitelribal sql serveri nimetus.
 • Isikute andmed – isikukaart ekraanile – tööleht ‘Töölepped’ – tabel ‘Tööleppe püsitasud’: püsitasudele uue rea lisamine nupuga.
 • Palgaaruanded → Arvestusliigi tasud –
  • aruannet saab koostada ka kuude vahemiku kohta (varem ainult ühe kuu kohta).
  • kui järjestus nime järgi, siis grupeeritud isikukoodi järgi (osakonda, tabnr ja objekti pole).
 • Palgaaruanded → ik parameetrid: lisatud isikukood ja otsing selle järgi.

RP PUHKUSED uuendused

 • Vanemapuhkus. Alates 2008. aastast on täiendav lapsepuhkus 3-6 tööpäeva, varem oli kalendripäevi.
 • Vanemapuhkuse tunnuseks on arvestusliikide tabelis puudumise tunnus – Puhkus riigi vahenditest (7).
 • Isiku andmetes puhkuste leht – kui sisetada sellise arvestusliigiga puhkus, siis puhkusepäevi arvestatakse tööpäevades, sama puhkuste vormil uue puhkuse lisamisel, puhkuste impordil töökäsule päevade arvutamine, töökäsule sellise puhkuse lisamisel ja arvestuskaardil puhkuse kuupäevade muutmisel.
 • Kataloogid → Puhkuseliigid – välisfinantseerimise tunnus.
  Kui see olemas, siis vastaval puhkuseliigil on puhkuseinventuuris ainult päevade arv, summalised väärtused nullid.
 • Puhkuste inventuur –
  • nüüd järjestatud: tunnus (saamata puhkused, ette saadud puhkused), osakond, konto algus. Kui viimase kuue  kuu jooksul töötasu pole arvestatud, siis puhkuse päevatasu arvutatakse kehtivate palgatingimuste järgi: kui on kuupalk olemas, siis kuupalk / (kal.päevi kuus*koormus), muidu tunnitasu*normtunde. Selliselt arvutatud summad väljatrükil kaldkirjas.
  • Puhkuste inventuuri koondi väljatrükil jäetakse välja read, kus puhkuse päevatasu=0 , s.o. puhkuseliigid, millel tunnus välisfinantseerimine=.T.
  • Puhkuseinventuuril koondi väljatrükk, kus isikute kõikide puhkuste puhkusepäevad ja summad on summeeritud.
  • Puhkuste inventuuri lehel nupp: ‘Kahepoolne saldo’ – Isikute nimekiri, kellel on nii saamata puhkusi kui ette saadud puhkusi. Eksporditakse Excelisse ja avatakse.

RP PERSONAL uuendused

 • Personaliaruanded  → uus aruanne ‘Tööaja arvestuse täidetud tabel’ – programmi poolt töötundide, puhkuste ja muude puudumistega täidetud tabeli trükk kahe võimalusega: a) kõigi lepete tööpäevade tunnid=koormus*normtunde; b) täidetud ainult täiskoormusega lepete tunnid.
 • Arvestuste liigid – arvestusliigi kaart ekraanile – lisatud väli Lühend tööaja graafikus. Vaja täita kõigil arvestusliikidel, mis on ka töölt puudumised (Puhkused, haigus, muud puudumised). Kui mõnel puudumisel lühend puudub, siis trükitakse tööaja arvestuse tabelisse puudutud päeva kohale ‘-‘.
 • Personaliaruanded Kehtivad töölepped – lapsehoolduspuhkusel olijad võetakse puhkuste tabeli järgi, varem arvestuste tabelist.
 • Personaliaruanded Ületundide aruanne: aruandesse tulevad ka need töötajad, kellel ainult täiendavad ületunnid. Kui määratud täiendava ületunnitöö arvestusliik, siis sellel liigiga ületunnid lähevad tundide 4. veergu, ülejäänud jagatakse esimese kolme veeru vahel. Kui täiendava ületunnitöö arvestusliik määramata, siis jagatakse kõik ületunnid esimese kolme veeru vahel.

RP PALK Statistika aruanded – uuendused

 • Palgaaruanded → Statistika-PALK. Aruannet võimalik koostada allüksuste kaupa. Aruande koostamise algul vastav küsimus.
 • Palgaaruanded → Tervihoiuasutuse majandustegevuse aruanne: täiendatud summade arvutamist.