PALK 2013 jaanuar – märts

Peamoodul PALK uuendused

 • Arvestuste liigid > Isapuhkus > puhkusetasu arvutamisel uus arvutamise algoritm: Kuue kuu keskmine tööpäeva tasu piirsumma kontrolliga.
  Piirsummaks on üle-eelmise kvartali kolmekordne keskmine brutokuupalk Statistikaameti andmete alusel. (RAPID PALK > Seaded > Muutuv häälestus > uus tabel “Statistikaameti keskmine palk”).
 • Isikute andmed >
  • uus nupp PK kontroll – Isikute pensionikindlustuse automaatne kontroll internetis väärtpaberikeskuse serverist.
   Päring tehakse kõigi kasutajale lubatud osakondade kehtivate töölepingutega isikute kohta, va. hüvitise saajad ja mitteresidendid (st.riik erineb asutuse riigist). Kui isiku pensionikindlustus lõppenud, siis kontroll lisab lõpu kuupäeva. Märge viimase tehtud kontrolli kohta kirjutatakse ka isiku andmetesse töölehele “Maksud”. Kontrollprotseduuri lõppedes kuvatakse muudetud isikute nimed ekraanile. Logi kõikide tehtud kontrollide kohta saab vaadata seadete vormilt.
  • isikute nimekirjas uued veerud: sünniaeg, töötelefon, töömobiil ja töö-e-post, amet, osakond, ametigrupp ning katseaja tähtaeg.
  • Isiku sünniaeg on märgitud rohelise tekstiga, juhul kui sünnipäev lähiajal saabumas või möödunud (30 või vähem päeva saabumiseni või möödumisest).
  • Isiku nimi ja lepingu tähtaeg on märgitud punase tekstiga, juhul kui tähtaeg lähiajal saabumas või möödunud (30 või vähem päeva saabumiseni või möödumisest).
  • Isiku nimi ja lepingu tähtaeg on märgitud punase tekstiga, juhul kui katseaja tähtaeg lähiajal saabumas või möödunud (30 või vähem päeva saabumiseni või möödumisest).
  • isiku kaart ekraanile > tööleht Isikuandmed >  uued väljad: Töökohal lauatelefon, mobiil ja E-post.
 • Lapsepuhkus – täiendatud lapsepuhkuse arvutamise algoritmi vastavalt pensioniameti nõuetele (esmalt ümardatakse miinimumpalgalt arvutatud päevatasu 2 kohta peale koma ja siis korrutatakse see puhkusepäevade arvuga); 04.03.2013
 • Arvestuskaardid > isiku kaart ekraanile > uus nupp Ajalugu: viimase 24 kuu kõik arvestused.
 • Alates 01.01.2013 uus miinimumpalga määr 320,00 (Seaded > Muutuv häälestus > Miinimumpalk).
 • Seaded > Püsiandmete import > Täiendatud isikute püsiandmete sissetõmbamist: lisatud uued väljad: töötelefon,töömobiil, töömeil,isiklik meil, amet (vajalikud ametinimetused peavad olema enne ametite kataloogis olemas);Tulumaksu,sotsmaksu, tulumaksu vaba ja sotsmaksu miinimumi kohustuse tunnused eraldi veergudes(0 või 1).
 • Töökäsud > Lisa uus > Võimalus importida töökäsule ridu exceli failist.
 • Palgaaruanded > Statistika aruanded > Tööandja kulutused töötajatele: aruanne koostatakse euro täpsusega (varem oli tuhande krooni täpsusega), lisatud ületunnid.

Moodul Püsikinnipidamised

 • Uued püsikinnipidamise liigid:
  • maksukorralduse seaduse alusel maksimaalne võimalik kinnipidamine: isik peab kätte saama miinimumpalga ja lisaks miinimumpalga iga ülalpeetava kohta.
  • kokkuleppeline isikule kättejääv netosumma, rohkem teenitud summa peetakse kinni võla katteks.

Moodul Puhkused

 • Töölepingu lõppemisel hüvitatab tööandja töötajale kasutamata jäänud aegumata põhipuhkuse rahas (TLS §71). Vastavalt tööinspektsiooni nõudele peab töölepingu lõppemisel arvutama kasutamata puhkusepäevad ühe komakohaga (mitte täisarvuga).
  Selleks, et programm RAPID PALK hakkaks “Kasutamata puhkuse hüvitist” arvutama ühe komakohaga, seadistage:
  RAPID PALK > Arvestuste liigid > Kasutamata puhkuse hüvitis >

  Kood . . .
  Nimetus Kasutamata puhkuse hüvitis
  Tululiik TSD-s 01
  Hinna asukoht 6 kuu keskmine kalendripäeva tasu
  Algoritm Maht*Hind
  Tasuliik Puhkusehüvitis
  Selgitus Töölepingu lõppemisel hüvitatakse töötajale kasutamata jäänud aegumata põhipuhkus rahas. TLS §71
  Salvestage muudatused.

  Töökäsud > Lisa uus > kui töökäsu reale valida arvestusliik Kasutamata puhkuse hüvitis, siis avaneb puhkuse inventuuri aken, kus puhkusepäevade arv on ühe komakohaga.

 • Puhkused >
  • Lähiajal algavad puhkused on märgitud punase tekstiga.
  • Inventuur > aruanne ekraanile: ekraani allservas kokku summad puhkusetasu, sotsiaalmaks, TK maks ja puhkusereserv.
  • Aruanded: Puhkuste ajakava ja Puhkusele mineku graafik – täiendatud ametigrupi valikuga.

Moodul PERSONAL

 • Uus võimalus: Volikirja koostamine ja trükk, koostatud volikirjade register, saabuvate tähtaegadega volikirjad on märgitud punase fondiga:
  Personaliaruanded > Volikirjad
 • Personaliaruanded > Koosseisude täituvus: lisatud tulp “Kutse”, täiendatud aruanderidade järjestuse võimalusi.