PALK 2013 aprill – juuni

Peamoodul PALK uuendused

 • Isiku andmetesse on lisatud töötaja töötuskindlustuse kohustuse automaatne lõpptähtaeg (so pensioniea saabumise kuu), alates sellest kalendrikuust ei ole vaja isiku töötasust töötuskindlustuse maksu kinni pidada. Varem programm ei arvestanud lõpptähtaega automaatselt.
  • Isikute andmed > töötaja kaart ekraanile > tööleht Maksud > Töötuskindlustus TV kuni tähtaeg on täidetud isiku pensioniea saabumise kuupäevaga.
   Kui lisada uut töötajat, siis arvestab programm automaatselt talle ka TV töötuskindlustuse lõpptähtaja.
  • Olemasolevatele töötajatele arvestatakse TV töötuskindlustuse lõpptähtaeg ühekordse protseduuriga:  Isikute andmed > PK kontroll > TV töötuskindlustuse lõpptähtaja seadistamine > Kontrolli.
  • Ennetähtaegsele vanaduspensionile läinud töötaja puhul on vaja märkida antud omadus linnukesega – sellisel juhul saate käsitsi märkida töötaja töötuskindlustuse kohtuse lõpptähtaja.
 • Täiendatud pensionikindlustuse kohustuslikkuse automaatseid kontrolle
  • välismaisel töötajal (residendi riik ei ole Eesti) ei ole PK kohustust;
  • alaealisel töötajal ei ole pensionikindlustuse kohustust kuni 18-aastaseks saamise kalendriaasta lõpuni;
  • töötajal, kelle sünniaasta on suurem kui 1982 ja kelle 18-aastaseks saamise kalendriaasta on lõppenud, on pensionikindlustus kohustuslik;
  • ülejäänud isikutel võib PK kohustus olla või puududa – vastavalt Väärtpaberikeskuse keskserveri poolt väljastatavale informatsioonile.
   Programmis RAPID PALK saab Väärtpaberikeskusest andmeid kontrollida nii: Isikute andmed > PK kontroll > Pensionikindlustuse (II samba) kontroll > Kontrolli.
 • Haigushüvitise arvestamiseks on nüüd kaks võimalust: häälestuses saab määrata, kas haigusraha arvutamisel võetakse aluseks arvestuskuule eelnevad või haigestumise kuupäevale eelnevad 6 kuu tasud.
  Kuna VV määrus nr 91 11.06.2009 “Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord” §2 lg 2 ei määratle kumb arvestusviis on õiglasem, siis võib ettevõte kasutada mõlemat. Tööinspektsioon soovitab kasutada analoogiat puhkuseraha arvutamisega – seega haigestumisele eelneva 6 kuu töötasu. Vaata ka TI selgitust haigusraha arvestamise kohta>>
 • Kataloogid > Maksud > maksuliigi vorm ekraanile > lisatud link internetti antud seadusele Riigi Teatajas ja vaba tekstina selgituse sisestamise võimalus.
 • Isikute andmed > Isikukaart ekraanile > tööleht ‘Tööleping’ >
  • väljale ‘Katseaeg’ lisatud valikuvõimalused: Neli kuud, Vaba periood ja Puudub.
   Kui katseaeg = Neli kuud, siis arvutatakse automaatselt katseaja lõpu tähtaeg.
  • tööstaazi andmed on tõstetud teisele töölehele ‘Staaž, pensionid’.
 • Nuppude Isikute andmed ja Arvestuskaardid avanemist muudeti kiiremaks.
 • Isikute andmed >
  • Lisatud võimalus siit otse isikule e-kiri saata.
  • isikukaart ekraanile > Tööleping > alamtabel Püsitasud > lisatud veerg Protsent (varem sai protsendi väärtuse sisestada summaga ühte tulpa, aga see lahendus oli kasutajate jaoks raskesti arusaadav).
   Näide: Töötajale makstakse lisatasu 10% põhitasudest, mis on arvestuskuu töökäskudele salvestatud. Põhitasude tunnuseks on arvestusliigi juures olev linnuke ‘Kuu tundidesse’.
 • Palgaaruanded > Aruanded riigile > Erijuhtude sots.maks – aruannet saab siit otse meilile saata.
 • Seaded > Püsiandmete inport > Lisatud võimalus importida arvestusliike ja kinnipidamisliike Exceli tabelist. Ainult teadlikule kasutajale!
 • Seaded > Muutuv häälestus >
  • Lisatud 2013. aasta 1. kvartali keskmine brutokuupalk Statistikaameti andmete alusel. Vajalik Isapuhkuse arvestamisel.
  • Lisatud 2012. aasta 4. kvartali keskmine brutokuupalk Statistikaameti andmete alusel. Vajalik Isapuhkuse arvestamisel.

Moodul Püsikinnipidamised

 • Juhul kui isikul on järjekorras mitu kinnipidamist ja kui esimene kinnipidamine saab täielikult tasutud, siis sama väljamakse arvutamise ajal peetakse kinni juba ka järgmise järjekorranumbriga kinnipidamist, juhul kui piirsumma pole ületatud. (Väljamaksed > Väljamakstavate summade arvutamine)
 • Võimalus lisada püsikinnipidamisele erakorralisi vähendusi. Näiteks vajalik juhul, kui kohtutäiturilt tuleb kiri, et võlgnik on oma võla või osa sellest erakorraliselt tasunud.
 • Isikute andmed > Isikukaart ekraanile > Tööleht Kinnipidamised: ülalpeetavate arvu saab märkida iga konkreetse kinnipidamise juurde, sest erinevad kohtutäiturid saadavad täitelehti erineva arvu ülalpeetavatega. (Varem vaatas programm ülalpeetavate arvu töölehe Perekond andmetest).

Moodul Statistika

 • Palgaaruanded > Statistika > Palk > Täiendatud vastavalt aruande 2013 aasta nõuetele (täiseurodes, töötatud tunnid tuhandetes tundides kahe komakohaga)
 • Palgaaruanded > Statistika > Tervishoiutöötajate palk > Täiendatud vastavalt aruande 2013 aasta nõuetele (välja jäävad ettevõtulepingulised, lisatud valvetasu tunnid ja summad, jm)

Moodul Puhkused

 • Puhkuste inventuur: täiendatud 2009 aasta teise poolaasta korralise puhkuse inventeerimist.