Isikliku sõiduauto hüvitis ja deklaratsioon

Isikliku sõiduauto hüvitis ja deklaratsioon

Kui töötaja või juhatuse liige kasutab isiklikku sõiduautot ametiülesannete täitmisel, saab tööandja isikule maksuvabalt hüvitada ametisõitudega seotud kulud. Töötaja isikliku sõiduautona käsitatakse sõiduautot, mis ei ole töötajale hüvitist maksva tööandja omandis ega valduses. Makstud hüvitiste kohta esitab tööandja korra aastas maksuhaldurile deklaratsiooni.

Eelmisel kalendriaastal väljamakstud isikliku sõiduauto hüvitiste
deklaratsiooni tähtaeg on 10. aprill 2013.
Tehtud ametisõitude eest hüvitise maksmise aluseks on tööandja kirjalik otsus, milles näidatakse:

1) hüvitist saava isiku ees- ja perekonnanimi;
2) sõiduauto riikliku registreerimismärgi andmed;
3) sõidu eesmärk;
4) hüvitise suurus;
5) sõidu kuupäev või periood, mille jooksul tehtud sõitude kulusid hüvitatakse.

Otsusele lisatakse:
1) sõiduauto kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia;
2) sõidupäevikuta hüvitise maksmise puhul raha saaja kinnitus, et muu isik temale või selle sõiduauto eest muule füüsilisele isikule hüvitist ei maksa.

Kui isikliku sõiduauto kasutamise puhul ei täideta sõidupäevikut, siis on maksuvaba hüvitise määr kuni 64 eurot kalendrikuus ühe hüvitist saava füüsilise isiku ja ühe sõiduauto kohta.

soidupaevik
Nõutavas vormis sõidupäeviku pidamisel on maksuvaba kuni 0,3 eurot ühe sõidetud kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 256 eurot kalendrikuus ühe hüvitist saava füüsilise isiku kohta.
Sõidupäevikus näidatakse:
1) sõiduautot kasutava isiku ees- ja perekonnanimi;
2) sõiduauto riikliku registreerimismärgi andmed;
3) sõiduauto spidomeetri kaugusmõõdiku alg- ja lõppnäit iga ametiülesannete täitmisel tehtud sõidu korral;
4) kuupäev ja sõidu eesmärk iga ametiülesannete täitmisel tehtud sõidu korral.

Alus: Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isiku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord (VV määrus nr 164 14.07.2006).

Väljamakstud hüvitiste kohta esitatakse deklaratsioon maksuametile üks kord aastas, kalendriaastale järgneva aasta 10. aprilliks vormil INF 14 “Isikliku sõiduauto hüvitise deklaratsioon”. Aruanne esitatakse Maksu- ja Tolliametile elektrooniliselt, e-maksuameti kaudu.
Alus: „Tulumaksuseadusest”, „Sotsiaalmaksuseadusest”, „Kogumispensionide seadusest” ja „Töötuskindlustuse seadusest” tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine (RM määrus nr 60 29.11.2010).

01.04.2013


Kuidas koostada „Isikliku sõiduauto hüvitise deklaratsiooni” moodulis RAPID PALK?
Loe juhendit siin.