Ebatõenäoliselt laekuv müügiarve

Kui ostjale esitatud müügiarve maksetähtaeg on ületanud 30 (või muu kokkulepitud arv) päeva, siis hindab raamatupidaja nõude laekumise tõenäolisust, ettevõttes kehtestatud korra alusel. Üldjuhul hinnatakse laekumata müügiarvete ebatõenäolisust järgnevate asjaolude põhjal:

  1. ostjale on saadetud meeldetuletuskirju, millele ei vastata, või
  2. ettevõte on esitanud ostja vastu hagiavalduse kohtusse, või
  3. ostjale on välja kuulutatud pankrot või likvideerimine.

Ebatõenäoliselt laekuvad arved kantakse raamatupidamises kuludesse kajastades need miinusmärgiga bilansikirjel “Ebatõenäoliselt laekuvad arved”. Bilansis hoitakse nõude summad kuni nende laekumiseni või bilansist maha kandmiseni.
Kui kuludesse kantud nõudesumma laekub hiljem, koostatakse vastupidine lausend.
Ebatõenäoliselt laekuv nõudesumma kantakse kuludesse vaatamata sellele, kas võla sissenõudmiseks on rakendatud meetmeid või mitte.
Käibemaksuseadus ei näe ette ebatõenäoliselt laekuva nõudega kaasneva käibemaksu tagasiarvestust, seega kantakse ebatõenäoliselt laekuv nõudesumma koos käibemaksuga kuludesse.

Kui hiljem selgub, et nõude laekumine on täiesti ebareaalne, siis tunnistatakse nõue lootusetuks ja kantakse bilansist välja. Ettevõttele enam täiendavat kulu sellega ei teki.

Alus: Ebatõenäoliste nõuete arvestuse alus RTJ 3 “Finantsinstrumendid” p. 31-33

Kui teie ettevõttes võib tekkida olukordi, kus ostjatele esitatud arve laekumine muutub ebatõenäoliseks, siis toimige alljärgneva juhendi alusel.

Tehke moodulile RAPID FINANTS versiooni uuendus.

1. Ühekordne seadistus

Käivitage RAPID FINANTS. Klikkige nuppu Kataloogid ja edasi Aluse tekstid. Märkige täpp valiku “Pearaamat” ette.
Lisage uus tekst “Ebatõenäoliselt laekuv arve”,
dok.tüüp = EBA – “Ebatõenäoliselt laekuv”,
Konto (deebet) = valige kulude konto grupis “Mitmesugused tegevuskulud”,
Konto (kreedit) = valige aktiva konto “Ebatõenäoliselt laekuvad arved”.
Väljuge salvestamisega.

2. Müügiarve kandmine ebatõenäoliselt laekuvaks nõudeks

Klikkige nuppu “Päevaraamat”. Lisage uus dokument.
Dokumendi tüübiks määrake „Ebatõenäoline laekumine”.
Kliendiks valige antud võlglane.
Seotud dokumendiks valige antud kliendi tasumata müügiarve.
Protseduur täidab automaatselt dokumendi selgituse ja kontod.
Väljuge salvestamisega.

Müügiarvel kuvatakse ebatõenäoliselt laekuvaks nõudeks kandmise info töölehel „Tekstid,muud“: teksti “Ebatõenaoliselt laekuv” järel näidatakse päevaraamatu dokumendi kuupäev ja number.

3. Kuidas kuvatakse ebatõenäoliselt laekuv arve kliendiandmikus

Klikkige nuppu Kliendiandmik.
Esmases vaates ei kuvata kliendiandmikus kliendi ebatõenäoliseks märgitud arveid ega nende laekumisi.
Ebatõenäolisteks kantud arvete ja nende laekumiste vaatamiseks, klikkige nuppu Otsing. Edasi märkige valik “Ebatõenäolised arved” või “Kõik arved”. Nüüd kuvatakse ekraanile ka ebatõenäoliseks kantud arved, nende laekumised ja mahakandmised. Kui ostjal on mõni ebatõenäoline arve, siis kuvatakse kliendiandmiku üldvaates kirje taust roosana. Ühe kliendi vaates on ebatõenäoliselt laekuvad arved roosa taustaga.

4. Panga väljavõtte import

Nupp Raha. Kui käivitate panga väljavõtte impordi ja kui väljavõttelt leitakse raha laekumine kliendilt, kellel on mõni arve ebatõenäoline, siis automaatselt ei seota antud laekumist ühegi arvega. Vaadake selline laekumine ise üle ja siduge käsitsi vajaliku arvega.

Dokumentide nimekirjas “Laekumata arved” kuvatakse ka ebatõenäolisi arveid, aga summa taust on roosa. Kui märgite tasutuks ebatõenäoliseks kantud arve, kas täissummas või osaliselt, siis teeb programm automaatselt lisakande töölehele „Kursivahe“, vastupidise punktis 2 teostatud päevaraamatu kandele.