Rubriik: Majandustarkvara Rapid Palk

Majandustarkvara RAPID moodul Palk uudised

Miinimumpalk ja palgamaksud 2017

Töötasust kinnipeetavad maksud  Tulumaksu määraks jääb 20%, sama kui kehtis aastal 2016. Tulumaksuvaba miinimumi määraks tuleb 180 eurot kuus (seni 170.-) ehk aastas 2160 eurot, alus: Tulumaksuseadus §23. Töötuskindlustuse maksumäärad ei muutu: tööandjal 0,8% ja töövõtjal 1,6%, samamoodi kui aastal 2016, alus: VV määrus. Pensionikindlustuse maksemäär ei muutu: lähtuvalt isikust 2% või 3%, samamoodi kui aastal 2016. Uus tulumaksuvaba miinimum hakkab kehtima kassapõhiselt alates 01.01.2017 tehtud väljamaksetele, olenemata sellest, millise perioodi eest väljamakse tehakse. Aastal 2017 on tulumaksuvaba tulu 180 eurot ... (Loe edasi...)

PALK 2016 august – oktoober

Peamoodul PALK täiendused Arvestusliigid > uus tasuliik "Välislähetuse päevaraha". Töökäsule selle tasuliigiga arvestusliigi sisestamisel peatub kursor kuupäevadel. Kasutaja sisestab lähetuse kuupäevad ja programm arvutab mahu lahtrisse lähetuses oldud kalendripäevade arvu. Kui teie ettevõttes suunatakse töötajaid välislähetusse, siis seadistage oma Rapidis olemasoleval arvestusliigil "Lähetuse päevaraha" tasuliigiks "Välislähetuse päevaraha" ja programm arvutab peale töökäsule kuupäevade sisestamist automaatselt päevade arvu. Arvestuskaardid > Nimekirja päisesse on lisatud kiirotsingu võimalus - saate lihtsalt ja kiiresti otsida perenime, eesnime, tabeli numbri, osakonna ... (Loe edasi...)

PALK 2016 mai – juuli

Peamoodul PALK täiendused Kataloogid > Töötamise liigid > maksuametist algatatud muudatused: muutusid TÖR liikide koodid; kaotati töötamise liigid "Töövõtu-,käsundusleping ravikindlustuseta" ja "Juhatuse liige ravikindlustuseta". Isikud - nüüd töötajate nimekirja avanemine nupu klikkimisel oluliselt kiirem. Seaded > Muutuv häälestus > Keskmine palk: lisatud möödunud kvartali keskmise palga määr. Rapid kasutab keskmist palgamäära isapuhkuse maksimaalse summa arvestamisel. Lisamoodul Personal täiendused Isikud > isikukaart ekraanile > Prindi isikukaart - väljatrükile lisatud TÖRi number ja lepingu lõpetamise alus. Kataloogid ... (Loe edasi...)

PALK 2016 jaanuar – aprill

Peamoodul PALK täiendused Isikute andmed > topeltklikiga isiku kaart ekraanile > tööleht "Maksud" > uus linnuke "Tulumaksuvabastus ainult jooksva kuu eest" - kui täidetud, siis tulumaksuarvestus võtab tulemaksuvabaks summaks ainult ühe kuu tulumaksuvaba summa,  ei toimu tulumaksuvabastuse summeerimist aasta algusest. Näiteks vajalik juhul kui töötaja töötab mõned kuud aastast välismaal, isik ei saa Eestis terve aasta tulumaksuvabastust; alus TMS §282. Palgaaruanded > Aruanded riigile > TSD koostamine > Aruanne ekraanile > Mine e-maksuametisse > nupu link on ... (Loe edasi...)

Välislähetuse päevaraha alates jaanuarist 2016

Kui tööandja saadab töötaja välislähetusse lähtudes Töölepingu seadusest, siis on töötajal õigus saada maksuvabalt päevarahasid EV valitsuse 25.06.2009 määruse nr 110 Töölähetuse kulude hüvitise maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord alusel. 2016. aasta alguses jõustunud seadusemuudatusega tõsteti välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäära lähetuse esimese 15 päeva eest 50 euroni. Kui lähetus kestab üle 15 päeva või on ühes kalendrikuus mitu lähetust, võib ülejäänud päevade eest maksta maksuvabalt endiselt kuni 32 eurot. Alates jaanuar 2016 ... (Loe edasi...)

Väljamaksete ja maksukohustuste deklaratsioon TSD 2016 on valmis

2016. aastast muudeti väljamaksete ja maksukohustuste deklaratsioonil TSD andmete esitamist kahes olulises punktis. Esimene - lisa 1 „Isikutele tehtud väljamaksed ja arvestatud maksud“ - tööandjal tuleb näidata töölepingu alusel töötavate töötajate, kelle töötamine ei ole töötamise registri andmetel peatatud, aruandekuu töökoormus sõltumata väljamakse tegemisest. Varem oli tööandja kohustatud esitama vormi TSD ainult aruandekuul tehtud väljamaksete kohta, näidates muuhulgas ka koormuse. Seega 2016. aastal deklareeritakse TSD Lisal 1 ka need kehtiva töölepinguga töötajad, kellele aruandekuul väljamakset pole tehtud. ... (Loe edasi...)

INF14 isikliku sõiduauto hüvitis – tähtaeg on nüüd 1.veebruar

Tööandja saab maksta maksuvaba hüvitist töötajale ja juriidilise isiku juhatuse liikmele isikliku sõiduauto kasutamisel tööalaste sõitude puhul. Hüvitise maksmisel peab järgima vabariigi valitsuse poolt kehtestatud korda „Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isiku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord“  VV määrus nr 164 14.07.2006. Hüvitise maksmiseks vormistab tööandja kirjaliku otsuse, mille saab lihtsalt koostada tarkvaras RAPID PALK. 2015. aastal tööandja poolt väljamakstud isikliku sõiduauto hüvitised tuleb deklareerida uuel vormil INF 14. Isikliku sõiduauto hüvitiste summad ... (Loe edasi...)

PALK 2015 oktoober – detsember

Peamoodul PALK täiendused Palgaaruanded > Aruanded riigile > Sõiduauto hüvitis INF14 > aruanne ekraanile > uus vorm ja uus xml-faili sisu. Teeme palgamaksude deklaratsioonile TSD täiendusi tööaja määra näitamisel. Uuel TSD-l muutub oluliseks osalise tööaja määra täpne number, sest 2016. aastal rakendub madalapalgaliste tulumaksu tagastus, mille puhul arvestatakse isiku töökoormust kalendriaasta jooksul. Täna testime esimest tööversiooni uuest TSD-st. Kataloogid > Maksud: uuenduse protseduur lisab 2016. aasta maksumäärad (vaata uudiskirja siin). Palgakalkulaator: lisatud 2016. aasta maksumäärad (vaata ... (Loe edasi...)

Miinimumpalk ja palgamaksud 2016

Töötasust kinnipeetavad maksud  Tulumaksu määraks jääb 20%, sama kui kehtis aastal 2015. Tulumaksuvaba miinimumi määraks tuleb 170 eurot kuus (seni 154.-) ehk aastas 2040 eurot, alus: Tulumaksuseadus §23. Töötuskindlustuse maksumäärad ei muutu: tööandjal 0,8% ja töövõtjal 1,6%, samamoodi kui aastal 2015, alus: VV määrus. Pensionikindlustuse maksemäär ei muutu: lähtuvalt isikust 2% või 3%, samamoodi kui aastal 2015. Uus tulumaksuvaba miinimum hakkab kehtima kassapõhiselt alates 01.01.2016 tehtud väljamaksetele, olenemata sellest, millise perioodi eest väljamakse tehakse. Aastal 2016 on tulumaksuvaba tulu 170 eurot ... (Loe edasi...)

PALK 2015 juuli – september

Peamoodul PALK täiendused Tööandja sissemaksed töötaja pensionifondi III sambasse. Tööandja poolt töötaja III-sse sambasse tehtavad sissemaksed on tulumaksuvabad kuni 15% ulatuses isiku töötasust arvestatult kasvavalt aasta algusest (ja mis ei ületa 6000 eurot kalendriaastas). Sissemaksed üle piirmäära maksustatakse tulumaksuga. Sissemaksed tuleb maksustada kõigi teiste palgamaksudega sarnaselt töötasuga: kohustuslik pensionikindlustus, sotsiaalmaks, töötuskindlustusmakse TV ja TA. Sissemaksed III sambasse deklareeritakse TSD-l eraldi real väljamakse koodiga 25 (töölepinguga isik) või 29 (juhatuse liikme leping). Kuidas seadistada moodulisse PALK tööandja sissemaksed ... (Loe edasi...)

PALK 2015 aprill – juuni täiendused

Peamoodul PALK täiendused Ülesütlemise (koondamise) hüvitise kiirem ja lihtsam arvestamine. Töölepingu ülesütlemisel koondamise tõttu maksab tööandja töötajale hüvitist töötaja ühe kuu keskmise töötasu ulatuses (TLS §100 lg1), kusjuures ühe kuu keskmine töötasu = 6 kuu keskmine tööpäeva tasu * 6 kuu keskmine kalendaarne normtööpäevade arv. Töökäsk > Lisa uus > Kui sisestada töökäsu reale arvestusliik Ülesütlemise hüvitis, siis kantakse automaatselt kuue kuu keskmine normpäevade arv töökäsule mahu lahtrisse. Arvestusliigi Ülesütlemise hüvitis tunneb programm ära kui arvestusliigi hinna asukoht on ... (Loe edasi...)

PALK 2015 jaanuar – märts täiendused

Maksudeklaratsiooni TSD uus vorm on RAPIDis valmis! Palgaaruanded > Aruanded riigile > TSD koostamine: TSD aruanne koostatakse lisadega 1a "Väljamaksed ja kinnipeetud ning arvutatud maksud", 1b "Tagastatud või tasaarvestatud väljamaksed ning maksud", 2 "Mitteresidentide väljamaksed ja maksud" ja 4 "Erisoodustused". Kui aruanne koostatakse 2015. aasta jaanuari või hilisema kuu kohta, siis aruandel uus sisu ja vorm. (Varasemate kuude kohta koostatakse TSD vanas vormis.) TSD-d saab koostada ainult suletud arvestuskuude väljamaksete kohta, sõltumata sellest kas palgapäev ... (Loe edasi...)

Läheneb puhkuste hooaeg

Aasta algul koostatakse ettevõttes puhkuste ajakava arvestades töötaja soove, mis on mõistlikult ühitatavad tööandja huvidega. Puhkuste ajakava koostamise tähtaeg on 31. märts, alus TLS §69. Kui töötaja põhipuhkus on kantud puhkuste ajakavasse, on töötajal õigus kasutada puhkust selle kohaselt. Ajakava saab muuta üksnes poolte kokkuleppel. Puhkusetasude arvestamine toimub tarkvaras RAPID peamooduliga PALK. Kasutamata ja kasutatud puhkuse-päevade arvestamine toimub lisamooduliga PALK PUHKUSED. Kui puhkuste ajakava on koostatud, sisestage see RAPIDisse. Peale sisestamist trükkige paberile aruanne „Puhkuste ajakava", millele ... (Loe edasi...)

Statistika aruanne „Töötasu struktuur“ kiiresti ja lihtsalt

Kui Teie ettevõtte peab esitama statistikaametile aruande „Töötasu struktuur 2014", siis saate aruande koostada kiiresti ja lihtsalt moodulis RAPID PALK Statistika aruanded. Aruandesse kogutakse oktoobrikuu ja aasta andmed töötajatest, kes oktoobris 2014 töötasid töölepingu, teenistuslepingu või avaliku teenistuse seaduse alusel ning said selle eest tasu. Aruande koostamiseks on vajalik RAPID PALK lisamoodul STATISTIKA ARUANDED. Selle lisamooduliga saate koostada statistika aruandeid „Palk 2015", „Tööjõu liikumine ja vabad ametikohad 2015" ning „Töötasu struktuur 2014". Tarkvaras RAPID PALK on valmis ... (Loe edasi...)

Uue TSD maksudeklaratsiooni esitamine maksuametile

Esimene uus TSD tuleb esitada jaanuaris 2015 tehtud töötasu väljamaksete kohta 10. veebruariks. E-maksuamet lubab uut TSD vastu võtta alates 9. veebruarist. Suurimad muudatused uuel vormil on lisadel 1 ja 2, kus maksusummad deklareeritakse väljamakseliikide kaupa. Uuel TSD lisa 1 on erinevaid väljamakseliike 56, vanal oli tululiike 21. Maksuvaba tulu tuleb nüüd siduda konkreetse väljamakseliigiga. Varem väljamakstud summade tagastamise/tasaarvestamise deklareerimine hakkab toimuma eraldi tabelis 1b. Täpsemalt TSD muudatustest saate lugeda maksuameti veebis. Tarkvaras RAPID PALK on valmis ... (Loe edasi...)