Rubriik: Majandustarkvara Rapid Palk

Majandustarkvara RAPID moodul Palk uudised

PALK 2017 juuli – september

Peamoodul PALK täiendused Palgaaruanded > Igakuised, isikute lõikes > Maatriksandmik > aruanne ekraanile > Prindi > uus väljatrükk "Koos puhkusefondi ja väljamaksete kuupäevadega" - aruandele lisatakse isikule tehtud iga väljamakse kuupäev ja netosumma. Püsiandmete aruanded > Töötajate nimekiri: saab aruandele lisada isiku nime järgi ka ameti ja tööle asumise aja. Isikute andmed > topeltklikiga isikukaart ekraanile > tööleht "Pank, Auto" - võimalus lisada töötaja püsiandmetesse ka mitte eesti panga konto number. Kui pangakonto number ... (Loe edasi...)

PALK 2017 aprill – juuni

Peamoodul PALK täiendused Isikute andmed > Lisa uus: kui sisestatakse töölepingut isikule, kes on vanaduspensionäri eas - pensioni alguse aeg on väiksem kui töölepingu algus, siis võetakse automaatselt maha sotsiaalmaksu miinimumi kohustus ja töövõtja töötuskindlustuse maks. Lisamoodul PERSONAL täiendused Koolitused > Lisa uus: protseduur kontrollib: koolituse alguse kuupäev ei saa olla hilisem, kui lõpu kuupäev. Sellist koolitust ei saa lisada. kasutajat hoiatatakse kui koolituse alguskuupäev erineb üle 6 kuu tänasest kuust. kasutajat hoiatatakse kui koolituse tunde ... (Loe edasi...)

Rapidi andmed serveris ei ole kättesaadavad

Viimasel ajal on esinenud probleem, et peale Windowsi uuenduste paigaldust ei lähe tööle majandustarkvara RAPID. Hiire topeltklikk ikoonil RAPID FINANTS peaks käivitama programmi, aga kuvatakse teade "Rapidi andmed serveris localhost\sqlexpress ei ole kättesaadavad! Probleemi kordumisel võtke palun ühendust Rapidi klienditoega": Võite proovida probleemi lahendamiseks: Sulgege kõik programmid ja arvuti, ShutDown. Ärge kasutage Unerežiimi ega Taaskäivitamist! Oodake 3 minutit. Käivitage arvuti uuesti, oodake kui kõik stardi protseduurid on lõpetatud ja käivitage RAPID FINANTS. Tihti see lahendab probleemi. ... (Loe edasi...)

PALK 2017 jaanuar – märts

Peamoodul PALK täiendused Isikute andmed > topeltklikiga isikukaart ekraanile: Leping > lisatud puhkusetasu arvutamise uus kolmas meetod "Kuupalga säilitamine (ei kontrollita lisatasusid; lahtri "Kuupalk" põhjal)" - vajalik juhatuse liikmete puhul, aeg-ajalt ka teistel isikutel. Tavaliselt jätkatakse juhatuse liikmetel puhkuse ajal kehtiva kuutasu arvestamist, ega kontrollita eelnevatel kuudel makstud ühekordseid lisatasusid ega kuupalga muutumist. Maksud > uus väli "Mitteresidendi registrikood Eestis". Vajalik kui mitteresidendist isik on Eestis tööl alla 5 päeva, siis väljastatakse talle ajutine ebareeglipärane ... (Loe edasi...)

Haigushüvitist võib nüüd maksta kuni 100% isiku keskmisest töötasust

Tööandja peab maksma töötajale hüvitist haigestumise 4. kuni 8. haiguspäeva eest 70% töötaja viimase kuue kuu keskmisest töötasust, alus Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse §122.  Alates haigestumise 9. päevast maksab hüvitist haigekassa, üldjuhul 70% isiku eelmise kalendriaasta kalendripäeva keskmisest tasust, alus: Ravikindlustuse seadus §54 . Tööandja makstud haigushüvitis maksustatakse tulumaksuga (Tulumaksuseaduse §13 lg1) ja on sotsiaalmaksuvaba teatud piirini. Sotsiaalmaksuvaba piirmäära muutus jõustus 01.01.17, alus: Sotsiaalmaksuseaduse §3 p3 Nüüd ei maksustata sotsiaalmaksuga haigushüvitist, mida makstakse töötaja haigestumise teise kuni ... (Loe edasi...)

Maksuameti INF aruannete tähtaeg on 1. veebruar

Raamatupidamistarkvaras RAPID saab koostada maksuametile järgmisi INF aruandeid: INF 14 - Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise deklaratsioon, INF 4 - Saadud kingituste ja annetuste deklaratsioon, INF 3 - Füüsiliste isikute tasutud koolituskulude deklaratsioon. Maksuameti juhenditega INF aruannete kohta saate tutvuda siin. INF 14, INF 4 ja INF 3 aruannete maksuametile esitamise tähtaeg on 1. veebruar. INF 14 Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise deklaratsioon Aasta jooksul tööandja poolt väljamakstud isikliku sõiduauto hüvitised tuleb deklareerida maksuametile vormil INF 14. Isikliku sõiduauto hüvitiste summad paiknevad aruande I osas. II osas ... (Loe edasi...)

PALK 2016 november – detsember

Peamoodul PALK täiendused Automaatselt lisatakse 2017. aasta uued maksumäärad ja miinimumpalk (määradest täpsemalt loe siin). Palgakalkulaatorisse lisatud 2017. aasta maksumäärad. Töökasud > töökäsk avatakse topeltklikiga ekraanile: Uus võimalus - nupp "Lisa uus töökäsk olemasoleva andmetega". Näiteks vajalik kui igal kuul arvestatakse mingit ühekordset tasu enam-vähem ühesugusele töötajate nimekirjale. Kui olemasolev töökäsk on eelmisest arvestuskuust, siis ka ridade alg- ja lõpukuupäevad kirjutatakse jooksvasse arvestuskuusse. (Uut töökäsku pole võimalik luua varasemast töökäsust, mis on loodud automaatselt programmi ... (Loe edasi...)

Miinimumpalk ja palgamaksud 2017

Töötasust kinnipeetavad maksud  Tulumaksu määraks jääb 20%, sama kui kehtis aastal 2016. Tulumaksuvaba miinimumi määraks tuleb 180 eurot kuus (seni 170.-) ehk aastas 2160 eurot, alus: Tulumaksuseadus §23. Töötuskindlustuse maksumäärad ei muutu: tööandjal 0,8% ja töövõtjal 1,6%, samamoodi kui aastal 2016, alus: VV määrus. Pensionikindlustuse maksemäär ei muutu: lähtuvalt isikust 2% või 3%, samamoodi kui aastal 2016. Uus tulumaksuvaba miinimum hakkab kehtima kassapõhiselt alates 01.01.2017 tehtud väljamaksetele, olenemata sellest, millise perioodi eest väljamakse tehakse. Aastal 2017 on tulumaksuvaba tulu 180 eurot ... (Loe edasi...)

PALK 2016 august – oktoober

Peamoodul PALK täiendused Arvestusliigid > uus tasuliik "Välislähetuse päevaraha". Töökäsule selle tasuliigiga arvestusliigi sisestamisel peatub kursor kuupäevadel. Kasutaja sisestab lähetuse kuupäevad ja programm arvutab mahu lahtrisse lähetuses oldud kalendripäevade arvu. Kui teie ettevõttes suunatakse töötajaid välislähetusse, siis seadistage oma Rapidis olemasoleval arvestusliigil "Lähetuse päevaraha" tasuliigiks "Välislähetuse päevaraha" ja programm arvutab peale töökäsule kuupäevade sisestamist automaatselt päevade arvu. Arvestuskaardid > Nimekirja päisesse on lisatud kiirotsingu võimalus - saate lihtsalt ja kiiresti otsida perenime, eesnime, tabeli numbri, osakonna ... (Loe edasi...)

PALK 2016 mai – juuli

Peamoodul PALK täiendused Kataloogid > Töötamise liigid > maksuametist algatatud muudatused: muutusid TÖR liikide koodid; kaotati töötamise liigid "Töövõtu-,käsundusleping ravikindlustuseta" ja "Juhatuse liige ravikindlustuseta". Isikud - nüüd töötajate nimekirja avanemine nupu klikkimisel oluliselt kiirem. Seaded > Muutuv häälestus > Keskmine palk: lisatud möödunud kvartali keskmise palga määr. Rapid kasutab keskmist palgamäära isapuhkuse maksimaalse summa arvestamisel. Lisamoodul Personal täiendused Isikud > isikukaart ekraanile > Prindi isikukaart - väljatrükile lisatud TÖRi number ja lepingu lõpetamise alus. Kataloogid ... (Loe edasi...)

PALK 2016 jaanuar – aprill

Peamoodul PALK täiendused Isikute andmed > topeltklikiga isiku kaart ekraanile > tööleht "Maksud" > uus linnuke "Tulumaksuvabastus ainult jooksva kuu eest" - kui täidetud, siis tulumaksuarvestus võtab tulemaksuvabaks summaks ainult ühe kuu tulumaksuvaba summa,  ei toimu tulumaksuvabastuse summeerimist aasta algusest. Näiteks vajalik juhul kui töötaja töötab mõned kuud aastast välismaal, isik ei saa Eestis terve aasta tulumaksuvabastust; alus TMS §282. Palgaaruanded > Aruanded riigile > TSD koostamine > Aruanne ekraanile > Mine e-maksuametisse > nupu link on ... (Loe edasi...)

Välislähetuse päevaraha alates jaanuarist 2016

Kui tööandja saadab töötaja välislähetusse lähtudes Töölepingu seadusest, siis on töötajal õigus saada maksuvabalt päevarahasid EV valitsuse 25.06.2009 määruse nr 110 Töölähetuse kulude hüvitise maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord alusel. 2016. aasta alguses jõustunud seadusemuudatusega tõsteti välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäära lähetuse esimese 15 päeva eest 50 euroni. Kui lähetus kestab üle 15 päeva või on ühes kalendrikuus mitu lähetust, võib ülejäänud päevade eest maksta maksuvabalt endiselt kuni 32 eurot. Alates jaanuar 2016 ... (Loe edasi...)

Väljamaksete ja maksukohustuste deklaratsioon TSD 2016 on valmis

2016. aastast muudeti väljamaksete ja maksukohustuste deklaratsioonil TSD andmete esitamist kahes olulises punktis. Esimene - lisa 1 „Isikutele tehtud väljamaksed ja arvestatud maksud“ - tööandjal tuleb näidata töölepingu alusel töötavate töötajate, kelle töötamine ei ole töötamise registri andmetel peatatud, aruandekuu töökoormus sõltumata väljamakse tegemisest. Varem oli tööandja kohustatud esitama vormi TSD ainult aruandekuul tehtud väljamaksete kohta, näidates muuhulgas ka koormuse. Seega 2016. aastal deklareeritakse TSD Lisal 1 ka need kehtiva töölepinguga töötajad, kellele aruandekuul väljamakset pole tehtud. ... (Loe edasi...)

INF14 isikliku sõiduauto hüvitis – tähtaeg on nüüd 1.veebruar

Tööandja saab maksta maksuvaba hüvitist töötajale ja juriidilise isiku juhatuse liikmele isikliku sõiduauto kasutamisel tööalaste sõitude puhul. Hüvitise maksmisel peab järgima vabariigi valitsuse poolt kehtestatud korda „Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isiku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord“  VV määrus nr 164 14.07.2006. Hüvitise maksmiseks vormistab tööandja kirjaliku otsuse, mille saab lihtsalt koostada tarkvaras RAPID PALK. 2015. aastal tööandja poolt väljamakstud isikliku sõiduauto hüvitised tuleb deklareerida uuel vormil INF 14. Isikliku sõiduauto hüvitiste summad ... (Loe edasi...)

PALK 2015 oktoober – detsember

Peamoodul PALK täiendused Palgaaruanded > Aruanded riigile > Sõiduauto hüvitis INF14 > aruanne ekraanile > uus vorm ja uus xml-faili sisu. Teeme palgamaksude deklaratsioonile TSD täiendusi tööaja määra näitamisel. Uuel TSD-l muutub oluliseks osalise tööaja määra täpne number, sest 2016. aastal rakendub madalapalgaliste tulumaksu tagastus, mille puhul arvestatakse isiku töökoormust kalendriaasta jooksul. Täna testime esimest tööversiooni uuest TSD-st. Kataloogid > Maksud: uuenduse protseduur lisab 2016. aasta maksumäärad (vaata uudiskirja siin). Palgakalkulaator: lisatud 2016. aasta maksumäärad (vaata ... (Loe edasi...)